200 000 zł zadośćuczynienia i zwrot kosztów leczenia

Kierowca ciągnika siodłowego potrącił idącą pieszą Panią Joannę . Na skutek wypadku poszkodowana doznała licznych obrażeń, m.in. stłuczenia tkanki mózgowej, złamania żeber, odmy opłucnowej oraz złamania obustronnego kości krzyżowej. O pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania Pani Joanna poprosiła pracowników Centrum Odszkodowań DRB.

W procesie likwidacji TU początkowo wypłaciło kwotę 5 000 zł na rzecz poszkodowanej. Po wypłacie odszkodowania przedstawiciele Pani Joanny złożyli odwołanie. Dzięki działaniom podjętym przez pracowników DRB, ubezpieczyciel dopłacił 35 000 zł zadośćuczynienia oraz 205,19 zł kosztów leczenia. W sprawie istotne jest to, że Pani Joannie przyznano odszkodowanie jedynie za 24 proc. trwałego uszczerbku na zdrowiu. Kancelaria Radców Prawnych DRB wyceniła szkodę powódki na kwotę 50 000 zł dopłaty do przyznanego zadośćuczynienia i wystąpiła na drogę sądową.

Podczas przeprowadzonego postępowania sądowego powołani zostali biegli z zakresu neurologii, chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii. Biegli ocenili, że trwały uszczerbek na zdrowiu Pani Joanny wynosi 85 proc. Za zgodą klientki pracownicy Centrum Odszkodowań DRB, ze względu na tak wysoki uszczerbek na zdrowiu rozszerzyli powództwo do kwoty 160 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd I Instancji zasądził na rzecz pokrzywdzonej kwotę 110 000 zł odszkodowania, 1 800 zł tytułem skapitalizowanej renty oraz 614,60 zł zwrotu kosztów leczenia, a także odsetki w wysokości 19 626,75 zł. W pozostałym zakresie powództwo oddalił. Jednak pracownicy Centrum Odszkodowań DRB, jak również klientka nie zgodzili się z wyrokiem. W związku z tym przedstawiciele poszkodowanej złożyli apelację dotyczącą pozostałej kwoty 50 000 zł zadośćuczynienia. Po ponownym przeanalizowaniu sprawy Sąd II Instancji zmienił zaskarżony wyrok i zasądził na rzecz Pani Joanny dodatkową kwotę 50 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 1 747,95 zł.

Dzięki działaniom pracowników Centrum Odszkodowań DRB, zarówno na drodze przedsądowej, jak i sądowej, klientka otrzymała należne świadczenia – w kwocie 200 000 zł zadośćuczynienia, zwrotów kosztów leczenia w wysokości 819,79 zł oraz 1 800 zł tytułem skapitalizowanej renty wraz ze stosownymi odsetkami o łącznej kwocie 21 374,70 zł.

*dane osobowe Klienta zostały zmienione na użytek artykułu