Kancelaria odszkodowawcza

Czym jest kancelaria odszkodowawcza?

Jest to podmiot, którego przedmiotem działania jest dochodzenie należnych roszczeń w imieniu osób poszkodowanych bądź ich rodzin. Jako firma odszkodowawcza podejmuje się przede wszystkim ustalenia podmiotu, który zobowiązany jest w związku z zaistniałymi szkodami do zapłaty odszkodowania. Ponadto określa wspólnie z poszkodowanym charakter i wysokość roszczenia oraz zgłasza je do ubezpieczyciela bądź innego odpowiedzialnego, właściwego organu. W kompetencjach takiego przedsiębiorstwa leży także wszczęcie postępowania reklamacyjnego. Centrum Odszkodowań DRB współpracuje z prawnikami i radcami prawnymi oraz dysponuje własną Kancelarią Radców Prawnych DRB, dzięki czemu może reprezentować przed sądami swoich klientów.

Kto może zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej?

Wsparcia u kancelarii odszkodowawczej w dochodzeniu roszczeń może poszukiwać każda osoba, która doznała szkody osobowej i majątkowej w wypadku komunikacyjnym, pożarze, kradzieży, zalaniu, katastrofie budowlanej, czy w wyniku wypadku w pracy, błędu medycznego, innych zdarzeń losowych. Obowiązkiem kancelarii odszkodowawczej jest zapoznanie się ze sprawą i podjęcie decyzji czy roszczenia osoby ją zgłaszającej są faktycznie zasadne.

Najczęściej pomocy u firmy odszkodowawczej szukają:

  • osoby poszkodowane, które poniosły szkodę z tytułu m.in. wypadku komunikacyjnego, wypadku na terenie gospodarstwa rolnego lub w wyniku innych zdarzeń;
  • osoby poszkodowane, które otrzymały odszkodowanie w zaniżonej kwocie;
  • osoby, które mogą wnioskować o środki na subkoncie ZUS lub OFE zmarłego członka rodziny;
  • bliscy osób zmarłych na skutek wypadku bądź w jego wyniku znajdujących się w stanie wegetatywnym.

Pomoc kancelarii w razie wypadku komunikacyjnego

Przy wypadkach komunikacyjnych, do których rokrocznie dochodzi, osoby muszą wykazać aktywność w wielu kwestiach. W takich sytuacjach wsparcie kancelarii może okazać się konieczne, szczególnie jeśli osoba doznała poważnych urazów i nie może samodzielnie dopilnować formalności. Pracownicy mogą zająć się wszystkimi czynnościami (także gromadzeniem dokumentacji), które pomogą w uzyskaniu możliwie największej kwoty odszkodowania. Działania kancelarii koncentrują się najczęściej na uzyskaniu świadczeń takich, jak:

  • zadośćuczynienie finansowe za doznaną krzywdę, w przypadku uszkodzenia ciała bądź rozstroju organizmu,
  • zwrot kosztów związanych z wypadkiem (koszty dojazdu do placówek medycznych, utracony dochód, zniszczone rzeczy).

W razie śmiertelnego wypadku wsparcie ze strony firmy odszkodowawczej pomaga uwolnić bliskich od wielu czynności i formalności, co w tych trudnych chwilach jest szczególnie ciężkie. Pracownicy kancelarii angażują bliskich zmarłego tylko w niezbędnym zakresie. W przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym kancelarie odszkodowawcze pomagają rodzinie zmarłego uzyskać, m. in:

  • zwrot kosztów pogrzebu osoby zmarłej w wyniku wypadku;
  • świadczenia rentowe.

Odszkodowania powypadkowe mają na celu naprawę krzywd i zapewnienie rekompensaty strat, a w tragicznych sytuacjach także zapewnienie dalszego bytu rodzinie zmarłego.

Jaka jest rola kancelarii w dochodzeniu odszkodowania?

Osoby, które doznały szkody z reguły nie posiadają wiedzy w jaki sposób dochodzić roszczeń ani też od kogo należy im się świadczenie. Kancelarie odszkodowawcze w pierwszej kolejności oceniają czy w tym konkretnym przypadku osoba, która zgłasza się do nich może ubiegać się o odszkodowanie oraz w jakim wymiarze. Ponadto kancelaria pomaga oszacować wysokość roszczeń i wskazuje do jakiego podmiotu należy skierować roszczenia. Może także udzielić informacji o ewentualnych dodatkowych roszczeniach o jakie może ubiegać się poszkodowany, np. z tytułu utraconych korzyści.

Na jakiej zasadzie działa kancelaria odszkodowawcza?

Firmy odszkodowawcze w większości działają na zasadzie płatności za efekt, czyli pobierają wynagrodzenie na podstawie wcześniej ustalonej z klientem prowizji. Tym samym, dopiero w sytuacji, gdy przyznane zostanie odszkodowanie na rzecz osoby poszkodowanej firma otrzyma wynagrodzenie. Jeżeli działania przez nie podjęte okażą się bezskuteczne, nie otrzymają zapłaty. Dzięki tej partnerskiej współpracy klienci mają pełen komfort, bowiem nie muszą na wstępie płacić ze weryfikację sprawy i wynagrodzenia dla firmy przed efektywnym zakończeniem dla nich świadczeń.