Klauzula informacyjna dla agentów

KLAUZULA INFORMACYJNA_AGENCI

W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”), CENTRUM ODSZKODOWAN I DRB I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY [zwana dalej także: „Firmą”], jako Współadministrator Państwa Danych Osobowych (tj. jako podmiot, który współdecydował będzie o tym w jakim celu i zakresie przetwarzane będą Państwa dane osobowe), niniejszym informuje Państwa o fakcie zawarcia przez niżej wskazanych współadministratorów porozumienia dotyczącego współadministrowania Państwa danymi osobowymi.

Powodem zawarcia porozumienia dotyczącego współadministrowania Państwa danymi osobowymi jest uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy DRB poprzez zmniejszenie liczby działających w jej ramach spółek.

Działając stosownie do przepisów RODO niniejszym informuje Państwa o:
Tożsamość współadministratorów Państwa danych osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

– Centrum Odszkodowań I DRB I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa [poprzednia nazwa: Centrum Odszkodowań I DRB Sp. z o.o. Sp. k., a wcześniejsza PREMIUM DRB Sp. z o.o. Sp. k.] z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Macieja Rataja 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529582, posiadająca numer NIP: 6912490020 oraz numer REGON: 021644149 [zwana dalej: „Centrum I”],

– Centrum Odszkodowań DRB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Macieja Rataja 28, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy we Wrocławiu pod pozycją KRS: 0000528494, posiadająca numer NIP: 6912448851 oraz numer REGON: 021077265 [zwana dalej: „Centrum”],

– DRB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Macieja Rataja 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000514358, posiadająca numer NIP: 6912505738 oraz numer REGON: 02244555800000 [zwana dalej: „DRB”],

– Finanse DRB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Macieja Rataja 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516559, posiadająca numer NIP: 6912505879 oraz numer REGON: 022454586 [zwana dalej: „Finanse”],

– DRB I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Macieja Rataja 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790412, posiadająca numer NIP: 6912543621 oraz numer REGON: 38362784800000 [zwana dalej: „DRB I”].

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Każda ze Spółek ustanowiła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod niżej wskazanymi danymi:

– adres e-mail: inspektordo@drb.pl

– adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych CENTRUM ODSZKODOWAŃ I DRB I

sp. z o.o. sp. k.

ul. Macieja Rataja 28, 59-220 Legnica,

– telefon: 76 850 34 50.

Źródło Państwa danych osobowych

Centrum Odszkodowań I DRB I Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy [działająca wcześniej pod firmą: Premium DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy] dysponuje Państwa danymi:

– w związku z ich pozyskaniem od poprzedników prawnych Centrum I, tj. od spółek Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy oraz Kancelaria Radców Prawnych DRB Grażyna Ratajczak-Antoniewicz Sp. k. z siedzibą w Legnicy

– w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa; Państwa dane były i są przekazywane do Centrum Odszkodowań I DRB I Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy bezpośrednio przez Państwa, m.in. w treści zawieranej z tą Spółką umowy agencyjnej lub zlecenia, a także w innych umowach zawieranych w kontekście Państwa współpracy z Centrum Odszkodowań I DRB I Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy.

Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy dysponowała Państwa danymi w związku z ich przekazaniem przez Państwa bezpośrednio tej spółce, bądź w związku z ich pozyskaniem w ramach sukcesji praw i obowiązków po następcy prawnym tej spółki, tj. spółki Sprzedaż i Marketing DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy (KRS: 0000529631) [zwana dalej także jako: „SIM”].

Kancelaria Radców Prawnych DRB Grażyna Ratajczak-Antoniewicz Sp. k. z siedzibą w Legnicy dysponowała Państwa danymi, jako odbiorca tych danych, w związku z koniecznością kontaktowania się z Państwem, w sprawach dotyczących klientów.

Pozostali Współadministratorzy dysponują Państwa danymi osobowymi, z uwagi na fakt, iż:

– są następcami prawnymi spółki Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy, bądź Kancelarii Radców Prawnych DRB Grażyna Ratajczak-Antoniewicz Sp. k. z siedzibą w Legnicy, w związku z czym są sukcesorem tych spółek i tym samym stroną wszelkich zobowiązań i uprawnień, w których te spółki uczestniczyły bądź

– są wspólnikami uprawnionymi do reprezentowania (komplementariuszami) Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy, Centrum Odszkodowań I DRB I Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy, bądź ich następców prawnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania przez współadministratorów Państwa danych osobowych jest niezbędność takiego przetwarzania do wykonania prawa lub obowiązków wynikających z rozwiązanych już umów agencyjnych lub umów zlecenia zawartych z Państwem przez SiM, bądź Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy, bądź Centrum Odszkodowań I DRB I Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy

Podstawą prawną przetwarzania przez współadministratorów Państwa danych osobowych jest także ewentualna konieczność wywiązania się z obowiązków o charakterze publicznym, wynikających z ww. rozwiązanych umów, takich jak zgłaszanie stron przedmiotowych umów do ubezpieczenia społecznego, regulowanie wobec właściwych urzędów skarbowych zaliczek na rzecz podatków, udzielenie żądanych informacji i wyjaśnień organom publicznym itp.

Podstawą prawną przetwarzania przez współadministratorów Państwa danych, w celach marketingu własnych usług współadministratorów, bądź w celu ustalenia, rozliczenia lub wykazania uprawnień wynikających z ww. rozwiązanych umów agencyjnych lub zlecenia, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez współadministratorów.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych

Cel przetwarzania przez współadministratorów przedmiotowych danych związany jest z obsługą rozwiązanych umów agencyjnych lub zlecenia, bądź innych umów, które w kontekście ww. umów, zawarli Państwo z SiM lub Centrum lub Centrum I, a które rozliczane są przez następców prawnych tych spółek.

W szczególności przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu:

– wykonania obowiązków publicznoprawnych wynikających z tych umów (przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych),

– rozliczania ewentualnych należności wynikających z umowy.

Celem przetwarzania Państwa danych może być także obsługa Państwa ewentualnych pytań lub innych zgłoszeń.

Celem przetwarzania danych może być też marketing bezpośredni własnych usług współadministratorów danych, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów.

Celem przetwarzania przez Centrum I Państwa danych osobowych, może być też rozliczanie należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane w postaci papierowej lub elektronicznej, biurom rachunkowym oraz bankom, w których współadministratorzy prowadzą swoje rachunki bankowe, a także właściwym urzędom państwowym (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych), w celu należytej obsługi rozwiązanej z Państwem umowy.

Państwa dane mogą zostać przekazane kancelariom prawnym obsługującym współadministratorów, bądź poszczególnym prawnikom współpracującym z współadministratorami.

Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej.

Państwa dane mogą być przekazane zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT współadministratorów, w tym administrującym systemy informatyczne wykorzystywane przez współadministratorów, bądź firmom telekomunikacyjnym.

Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego

Firma nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upłynięcia terminów przedawnienia zobowiązań prywatnych i publicznoprawnych wynikających z rozwiązanej z Państwem umowy agencyjnej lub zlecenia, maksymalnie przez okres 6 lat od dnia wykonania ostatnich obowiązków wynikających z umowy, o ile w tym czasie nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, gdyż w takim przypadku okres przetwarzania danych osobowych ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (cofnięcia przez Państwa zgody na takie przetwarzanie).

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym współadministratorzy zobowiązani są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Informacja o Państwa prawach

W związku z przetwarzaniem przez współadministratorów Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) prawo żądania od współadministratorów usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo żądania od współadministratorów ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony współadministratorów, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Centrum I (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

W związku z przetwarzaniem przez współadministratorów Państwa danych osobowych maja Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Centrum I, na ww. dane kontaktowe.

Podanie przez Państwa danych osobowych następowało dobrowolnie, tzn. iż w czasie pozyskiwania przedmiotowych danych nie obowiązywały przepisy prawa, które zobowiązywałyby Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych, kiedy zawierali Państwo umowę agencyjną lub zlecenia, było jednakże wymagane do zawarcia umowy agencyjnej lub zlecenia, z uwagi na konieczność należytego wykonania tych umów.

Profilowanie danych

Współadministratorzy nie wykorzystują żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.