Klauzula informacyjna dla klientów

KLAUZULA INFORMACYJNA_KLIENCI

Działając stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”), CENTRUM ODSZKODOWAN I DRB I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W LEGNICY [zwana dalej także: „Firmą”], jako Współadministrator Państwa Danych Osobowych (tj. jako podmiot, który współdecydował będzie o tym w jakim celu i zakresie przetwarzane będą Państwa dane osobowe), niniejszym informuje Państwa o fakcie zawarcia przez niżej wskazanych współadministratorów porozumienia dotyczącego współadministrowania Państwa danymi osobowymi.

Powodem zawarcia porozumienia dotyczącego współadministrowania Państwa danymi osobowymi jest uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy DRB i zmniejszenie liczby działających w jej ramach spółek.

Działając stosownie do przepisów RODO niniejszym informujemy Państwa o:
Tożsamość współadministratorów Państwa danych osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

– Centrum Odszkodowań I DRB I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa [poprzednia nazwa: Centrum Odszkodowań I DRB Sp. z o.o. Sp. k., a wcześniejsza PREMIUM DRB Sp. z o.o. Sp. k.] z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Macieja Rataja 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529582, posiadająca numer NIP: 6912490020 oraz numer REGON: 021644149 [zwana dalej: „Centrum I”],

– Centrum Odszkodowań DRB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Macieja Rataja 28, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy we Wrocławiu pod pozycją KRS: 0000528494, posiadająca numer NIP: 6912448851 oraz numer REGON: 021077265 [zwana dalej: „Centrum”],

– DRB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Macieja Rataja 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000514358, posiadająca numer NIP: 6912505738 oraz numer REGON: 02244555800000 [zwana dalej: „DRB”],

– Finanse DRB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Macieja Rataja 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516559, posiadająca numer NIP: 6912505879 oraz numer REGON: 022454586 [zwana dalej: „Finanse”],

– DRB I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ul. Macieja Rataja 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790412, posiadająca numer NIP: 6912543621 oraz numer REGON: 38362784800000 [zwana dalej: „DRB I”]

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Każda ze Spółek ustanowiła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod niżej wskazanymi danymi:

– adres e-mail: inspektordo@drb.pl

– adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych CENTRUM ODSZKODOWAŃ I DRB I

sp. z o.o. sp. k.

ul. Macieja Rataja 28, 59-220 Legnica,
– telefon: 76 850 34 50.

Źródło Państwa danych osobowych

Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy dysponuje Państwa danymi osobowymi w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa w momencie zawierania umowy zlecenia dotyczącej obsługi Państwa sprawy odszkodowawczej, bądź w drodze przekazania ich za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.drb.pl.

Pozostali Współadministratorzy dysponują Państwa danymi osobowymi, z uwagi na fakt, iż:

– są następcami prawnymi spółki Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy oraz Kancelarii Radców Prawnych DRB Grażyna Ratajczak-Antoniewicz Sp. k. z siedzibą w Legnicy, w związku z czym staną się, w miejsce w/w spółek stroną wszelkich zobowiązań, w których uczestniczyły, bądź

– są wspólnikami uprawnionymi do reprezentowania (komplementariuszami) Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy, bądź jej następców prawnych, bądź Centrum Odszkodowań I DRB I Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania przez współadministratorów Państwa danych osobowych jest niezbędność takiego przetwarzania do prowadzenia Państwa sprawy odszkodowawczej oraz wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zlecenia zawartej z Państwem przez Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy, także po zakończeniu lub rozwiązaniu tej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– w przypadku przekazywania przez Państwa danych wrażliwych (tj. danych szczególnej kategorii, w tym o Państwa stanie zdrowia, czy o wyrokach skazujących sprawcę zdarzenia, z którego wynika szkoda), podstawą prawną przetwarzania danych przez współadministratorów jest Państwa wyraźna zgoda na takie przetwarzanie, której udzielili Państwo Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy,

– w przypadku przekazania przez Państwa danych nie wrażliwych (tj. danych nie należących do szczególnej kategorii), podstawą przetwarzania przez współadministratorów Państwa danych jest niezbędność takiego przetwarzania do prowadzenia Państwa sprawy odszkodowawczej oraz wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zlecenia zawartej z Państwem przez Centrum Odszkodowań DRB Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Legnicy, także po zakończeniu lub rozwiązaniu tej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania przez współadministratorów Państwa danych, w celach marketingu własnych usług współadministratorów, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub wykazania roszczeń wynikających z zawartej przez Państwa umowy o świadczenie usług, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez współadministratorów.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych

Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest z organizacją i prowadzeniem postępowania zmierzającego do uzyskania odszkodowania za poniesione przez Państwa szkody i krzywdy oraz ewentualnie z organizacją i prowadzeniem postępowania sądowego, którego przedmiotem jest żądanie zapłaty należnego Państwu odszkodowania lub zadośćuczynienia. W szczególności przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu:

– ustalenia podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia szkody poniesionej przez Państwa, w związku z określonym zdarzeniem,

– zebraniem dokumentów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia szkody lub pozwu o zapłatę przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu do wypłaty na Państwa rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym występowania do podmiotów leczniczych (jak szpitale, praktyki lekarskie), właściwej jednostki policji, celem wydania dokumentacji dotyczącej Państwa sprawy szkodowej.

Celem przetwarzania Pańskich danych jest także umożliwienie świadczenia usługi, tj. w celach związanych z realizacją na Państwa rzecz umowy o świadczenie usług, polegających na dochodzeniu w Państwa imieniu świadczeń odszkodowawczych od podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia szkody.

Celem przetwarzania Państwa danych jest także obsługa Państwa ewentualnych pytań, jak również obsługa innych zgłoszeń, które Państwo do nas skierują.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Celem zbierania danych może być też marketing bezpośredni własnych usług współadministratorów jako realizacja ich prawnie uzasadnionego interesu.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych, może być też ustalenie i rozliczenie należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane w postaci papierowej lub elektronicznej, biurom rachunkowym oraz bankom, w których współadministratorzy prowadzą swoje rachunki bankowe, a także właściwym urzędom państwowym w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług związanych z dochodzeniem w Państwa imieniu roszczeń odszkodowawczych (np. w zw. z koniecznością należytego rozliczenia wynagrodzenia płaconego przez Państwa na podstawie przedmiotowej umowy, zrealizowania na Państwa rzecz polecenia przelewu).

Przekazanie Państwa danych następować również może wobec podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty na Państwa rzecz należnego Państwu odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym wobec właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego. Podmioty te mogą Państwa dane osobowe przekazać dalej biegłym lekarzom orzecznikom działającym na ich zlecenie, w celu określenia rozmiaru poniesionej przez Państwa szkody lub krzywdy.

Państwa dane mogą zostać przekazane kancelariom prawnym obsługującym współadministratorów, bądź prowadzącym Państwa sprawę o wypłatę świadczenia odszkodowawczego przez podmiot odpowiedzialny.

Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej.

Państwa dane mogą być przekazane zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT Firmy, w tym administrującym systemy informatyczne wykorzystywane przez Firmę, bądź firmom telekomunikacyjnym, w celu kierowania do Państwa określonych informacji.

Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego

Nie zamierza się przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu, przechowujemy Państwa dane przez do czasu upłynięcia terminów przedawnienia zobowiązań prywatnych i publicznoprawnych wynikających z takiej umowy maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, o ile w tym czasie nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, gdyż w takim przypadku okres przetwarzania danych osobowych ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym współadministratorzy zobowiązani są do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Informacja o Państwa prawach

W związku z przetwarzaniem przez współadministratorów Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Firmą (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

W związku z przetwarzaniem przez współadministratorów Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Centrum I, na ww. dane kontaktowe.

Podanie przez Państwa danych osobowych następowało dobrowolnie, tzn. iż w czasie pozyskiwania przedmiotowych danych nie obowiązywały przepisy prawa, które zobowiązywałyby Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych było jednakże wymagane z uwagi na zawieranie lub zawarcie umowy o świadczenie usługi związanej z dochodzeniem Państwa roszczeń odszkodowawczych, tzn. że w przypadku nieprzekazania przez Państwa ww. danych osobowych, współadministratorzy nie mogliby zawrzeć z Państwem umowy o świadczenie usług, bądź zrealizować ją na Państwa rzecz. Wymaga się podania przez Państwa danych, wskazanych w przekazywanych przez współadministratorów formularzach. W celu umożliwienia zrealizowanie na Państwa rzecz usługi, wymaga się w szczególności następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, informację o zdarzeniu z którego wynikła szkoda, w tym o doznanych przez Państwa krzywdach, bólu i cierpieniu, przebytych chorobach, będących konsekwencją zdarzenia, z którego wynikła szkoda, procesie leczenia i rekonwalescencji związanych ze zdarzeniem, z którego wynikła szkoda, poniesionych przez Państwa w związku ze szkodą kosztach, w tym kosztach leczenia, dojazdów, opieki osoby trzeciej, dane świadków zdarzenia, z którego wynikła szkoda, dane o wyrokach, w których zostali Państwo uznani za osoby poszkodowane, dane towarzystwa ubezpieczeniowego, które odpowiedzialne jest za naprawienie szkody, informacje o uzyskanych przez Państwa świadczeniach odszkodowawczych, związanych ze szkodą.

Profilowanie danych

Współadministratorzy nie wykorzystują żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.