FAQ

WSPÓŁPRACA Z DRB

 

Jak szybko mogę liczyć na odszkodowanie?

Czasu związanego z wypłatą należnego odszkodowania nie da się precyzyjnie oszacować podczas pierwszego spotkania doradczego z przedstawicielem Centrum Odszkodowań DRB, ponieważ zależy on w dużej mierze od tego, jak bardzo złożona jest sprawa. W procesie likwidacji szkody, ważne jest przede wszystkim szybkie i rzetelne skompletowanie odpowiedniej dokumentacji. W tym zakresie wszyscy nasi klienci mogą liczyć na rzeczową pomoc pracowników naszej firmy, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na szybkość biegu prowadzonej sprawy.

Jak często będę informowany o postępie w mojej sprawie?

Każdy klient Spółki Centrum Odszkodowań DRB podczas procesu likwidacji szkody jest stale informowany o podjętych przez nas krokach. Ponadto nasi agenci są zawsze gotowi do przeprowadzenia rozmowy doradczej, dzięki której nasi klienci mogą dowiedzieć się, o jak wysokie świadczenia mogą się ubiegać oraz mogą uzyskać pomoc w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji.

Jakie korzyści odniosę dzięki powierzeniu swojej sprawy w profesjonalne ręce DRB?

Spółka Centrum Odszkodowań DRB działa kompleksowo poprzez wykwalifikowaną sieć agentów oraz specjalistów ds. likwidacji szkód, a także własną Kancelarię Radców Prawnych, która stanowi integralną część Grupy podmiotów DRB. Więcej informacji na temat korzyści z podjęcia współpracy z DRB można przeczytać na naszej stronie internetowej – tutaj >>

Nie mam pieniędzy na koszty sądowe. Czy DRB może mi pomóc w tym zakresie?

Tak. Jeżeli sprawa naszego klienta zostaje przekazana na drogę sądową, jest on zobowiązany do wpłaty na rachunek sądu m.in. 5% dochodzonej kwoty. Nasza Spółka wychodząc naprzeciw takim sytuacjom pomaga osobom najbardziej potrzebującym, które uległy poważnym obrażeniom ciała lub rodzinom osób, gdzie ich bliscy ulegli wypadkowi ze skutkiem śmiertelnym. DRB pokrywa ich koszty związane ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jak działa DRB i w czym może mi pomóc?

Centrum Odszkodowań DRB dzięki swojemu doświadczeniu oraz zatrudnianym specjalistom oraz własnej Kancelarii Prawnej kompleksowo pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim uzyskać od towarzystw ubezpieczeniowych należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie. Reprezentujemy Klientów w kontaktach z ubezpieczycielami i jesteśmy ich Partnerem w dochodzeniu roszczeń. Dążymy do tego, by nasi klienci dokładnie wiedzieli jak dociekać swoich praw w kontaktach z ubezpieczeniowymi oraz na co mogą liczyć. W tym celu zawsze służymy swoim doradztwem i specjalistyczną wiedzą, by w efekcie dzięki współpracy zwiększyć szanse osób poszkodowanych w wypadkach na uzyskanie maksymalnej kwoty należnego im odszkodowania. Pełen zakres naszych usług można znaleźć tutaj >>

Jak skontaktować się z Centralą DRB lub Doradcą Regionalnym?

Wystarczy zadzwonić pod numer Infolinii: 801 000 303, gdzie specjaliści DRB bezpłatnie odpowiedzą na Twoje pytania. Będą mogli oni także skontaktować Cię z Regionalnym Doradcą DRB, z którym będziesz mógł umówić się na spotkanie w celu dokładnego poznania Twojej sprawy oraz jej późniejszego poprowadzenia.

 

ZAGADNIENIA PRAWNE

 

Co się dzieje w przypadku, gdy sprawca wypadku, w którym brałem udział, nie posiadał ubezpieczenia OC?

Za szkody spowodowane przez sprawców, którzy w dniu wypadku nie posiadali ubezpieczenia OC odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wskazać należy w tym miejscu, że UFG nie pokryje szkody majątkowej (uszkodzenie pojazdu), jeżeli rozstrój zdrowia powstały u przynajmniej jednego z uczestników zdarzenia będzie krótszy niż 14 dni.

Czy mam prawo do odszkodowania, jeżeli byłem pasażerem pojazdu, którym kierował sprawca wypadku?

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie aby uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy pojazdu, nawet w sytuacji, gdy poszkodowany podróżował wraz z nim w jednym pojeździe. Posiadacz pojazdu odpowiada za szkodę wyrządzoną każdej osobie trzeciej, a zatem także pasażerowi pojazdu.

Czy osobie, która została uznana za sprawcę wypadku, przysługuje odszkodowanie?

Nie. O odszkodowanie i zadośćuczynienie może ubiegać się tylko osoba, która została uznana za poszkodowaną w wypadku. Pamiętać jednak należy, że tylko wyłączna wina poszkodowanego wyklucza możliwość ubiegania się o odszkodowanie. W praktyce możemy mieć do czynienia ze współwiną dwóch lub więcej uczestników ruchu drogowego. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dla każdego z nich pomniejszając je o stopień przyczynienia się do wypadku.

Czy sprawca wypadku komunikacyjnego ponosi jakieś konsekwencje finansowe?

Nie, każdy kierujący ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC z dowolnie wybranym zakładem ubezpieczeniowym. W związku z tym sprawca zdarzenia nie ponosi konsekwencji finansowych za spowodowanie wypadku.
Należy jednak pamiętać, że wobec sprawcy mogą zostać wyciągnięte ewentualne konsekwencje finansowe w postaci regresu. Ubezpieczyciel ma prawo wystąpienia o zwrot wypłaconego odszkodowania do samego sprawcy wypadku, jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym np. nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, wyrządził szkodę umyślnie lub był w stanie po użyciu alkoholu.

Jakie świadczenia przysługują uprawnionym po śmierci osoby najbliższej?

Osobom uprawnionym po śmierci najbliższego członka rodziny przysługuje

  • zadośćuczynienie za ból i cierpienie po jego stracie,
  • stosowne odszkodowanie w przypadku, gdy po śmierci osoby bliskiej nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, zarówno materialnej jak i niematerialnej,
  • renta alimentacyjna, która ma na celu wyrównanie szkody poniesionej przez śmierć osoby obowiązanej do alimentacji, a także refundacja kosztów pogrzebu temu, kto je poniósł.
Czy zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców jeżeli poszkodowany nie otrzymał go za życia?

Zadośćuczynienie za powstałą krzywdę ma charakter osobisty, dlatego ubiegać się o nie może jedynie osoba bezpośrednio poszkodowana. Spadkobiercy poszkodowanego mogą jednak dochodzić zadośćuczynienia należnego zmarłego, kiedy roszczenie w tym zakresie zostało uznane przez ubezpieczyciela na piśmie lub kiedy powództwo o jego zapłatę zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

W jakim terminie mogę ubiegać się o odszkodowanie/zadośćuczynienie?

Kodeks cywilny precyzyjnie wskazuje terminy, w których możliwym jest dochodzenie roszczeń bez obawy o podniesienie przez zakład ubezpieczeń zarzutu przedawnienia. Terminy określone zostały w znowelizowanym kodeksie cywilnym i wynoszą:
1. 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, jednakże termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
2. W sytuacji kiedy wyrządzenie szkody jest wynikiem przestępstwa potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego termin ten wynosi 20 lat od dnia zdarzenia (dla zdarzeń powstałych po dniu 10.08.2007 r., dla zdarzeń sprzed wejścia w życie nowelizacji do kodeksu cywilnego termin ten wynosił 10 lat). Wskazać należy również, że dla wszystkich zdarzeń nieprzedawnionych na dzień wejścia wżycie zmiany w kodeksie cywilnym, zastosowanie mają nowe, wydłużone terminy przedawnienia.
3. W znowelizowanych przepisach dotyczących przedawnień szczególną ochrony objęto małoletnich, w ich przypadku, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem lat dwóch od dnia uzyskania przez nich pełnoletniości.

Czy mam prawo do uzyskania odszkodowania w przypadku, gdy leczenie moich obrażeń powypadkowych nie zostało ukończone?

Tak. Żaden z przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń nie zabrania przyznania poszkodowanemu zadośćuczynienia za obrażenia doznane w wypadku z koniecznością wyczekiwania na zakończenie procesu leczenia. A zatem wypłata należnych świadczeń może nastąpić przed formalnym zakończeniem leczenia powypadkowego.

Czy to prawda, że małoletni, który nie ukończył lat 13 otrzyma odszkodowanie, nawet jeżeli uznany został winny zaistnienia zdarzenia?

Małoletniemu, który w chwili zdarzenia nie ukończył lat 13 nie można przypisać winy, w związku z czym może ubiegać się on odszkodowanie w razie doznania szkody w zdarzeniu komunikacyjnym. Możliwość ubiegania się o wypłatę zadośćuczynienia/odszkodowania jest możliwa również w sytuacji, kiedy małoletni jest całkowicie odpowiedzialny za zaistniałą sytuację wypadkową, jednak świadczenia mogą być pomniejszone o stopień przyczynienia.