Szkody osobowe, obrażenie ciała

Nasze wybrane zrealizowane sprawy:

 

Ostrowia Mazowiecka - uzyskana kwota: 500 000 PLN
 • Uzyskana kwota: 500.000,00 zł (zawarta ugoda) + renta na zwiększone potrzeby 528 zł m-c
 • Proponowana kwota: w decyzji uznaniowej wypłacono: 261.964,80 zł, uzyskana dopłata w drodze ugody: 238.035,20 zł
 • Ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny
 • Data wypadku: 13.07.2002

Do Spółki Centrum Odszkodowań DRB zgłosił się poszkodowany, który doznał poważnych obrażeń w następstwie wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył.
Do wypadku doszło w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. Sprawca, kierujący pojazdem osobowym zasnął i uderzył w tył innego samochodu - wówczas poszkodowany zajmował miejsce pasażera tego samochodu. Poszkodowany doznał obrażeń skutkujących amputacją lewego podudzia, doszło do złamania miednicy, zwichnięcia tylnego stawu biodrowego prawego ze złamaniem panewki i głowy kości udowej, wieloodłamowego złamania otwartego podudzia prawego powikłane stawem rzekomym.

Pierwotnie, z uwagi na fakt, iż DRB nie było w posiadaniu informacji gdzie pojazd był ubezpieczony, szkodę zgłoszono do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem PZU S.A. W wyniku podjętych przez specjalistów DRB działań, odpowiedzialność za szkodę została przyjęta przez PZU. Jednakże Ubezpieczyciel zastosował 20% przyczynienia poszkodowanego do szkody za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. TU wypłaciło kwotę 261.964,80 zł, na którą składało się zadośćuczynienie, koszty leczenia i koszty opieki. W wyniku podjętych działań odwoławczych na drodze polubownej DRB doprowadziło do całkowitego zniesienia przyczynienia (w/w pojazd nie był wyposażony w pasy bezpieczeństwa).
Ostatecznie specjaliści Centrum Odszkodowań DRB wynegocjowali na drodze ugody kwotę łączną:

 • zadośćuczynienia w wysokości 500.000,00 zł z wyłączeniem świadczeń rentowych;
 • kolejną decyzją Ubezpieczyciel przyznał poszkodowanemu świadczenie rentowe w wysokości 528 zł m-c.

- W efekcie podjętych przez naszych specjalistów działań, wynegocjowaliśmy dla naszego Klienta bardzo wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznaną krzywdę - mówi Edyta Szymkowiak, Kierownik Działu Likwidacji Szkód Centrum Odszkodowań DRB. - W momencie, gdy do Poszkodowanego dotarł nasz Przedstawiciel znajdował się on w bardzo trudnej sytuacji życiowej, mieszkał w tragicznych warunkach. Nasz Klient przez wiele lat żył w nieświadomości, że z tytułu przebytego wypadku może się starać o jakiekolwiek świadczenie. Uzyskana dla Klienta kwota odszkodowania zadośćuczyniła doznanej przez niego krzywdzie i będzie niewątpliwym zabezpieczeniem jego przyszłości. Nie można również zapomnieć o wyłączonych z ugody świadczeniach rentowych, które pozwolą na pokrycie bieżących kosztów i strat, związanych ze stanem zdrowia Poszkodowanego i brakiem perspektyw na podjęcie pracy - podsumowuje Kierownik DRB.

Łomy - uzyskana kwota: 65 000 PLN
 • uzyskana kwota: 65 000 PLN
 • proponowana kwota: 10 000 PLN
 • ubezpieczyciel: WARTA
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 09.07.2014 r.

Do Spółki DRB zgłosiła się Klientka, która doznała obrażeń wewnętrznych w następstwie najechania jej przez pojazd. Do wypadku doszło podczas zabawy, gdy Poszkodowana usiadła na masce samochodu, a następnie spadła z niej, w następstwie czego została najechana przez przedmiotowy pojazd doznając wielonarządowych obrażeń. Szkoda została zgłoszona w zakładzie ubezpieczeń. Pierwotnie Ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności za szkodę, wskazując iż wyłączną winę za zdarzenie ponosi Poszkodowana, która podróżując niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, siedząc na masce samochodu spadła z niej, doznając urazów ciała. Towarzystwo Ubezpieczeń powołując się na wyłączną winę Poszkodowanej oddaliło wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania na jej rzecz.

W wyniku podjętych działań, odpowiedzialność została przyjęta, jednakże ubezpieczyciel zastosował 90% przyczynienia Poszkodowanej do szkody.

Na rzecz naszej Klientki przyznana została kwota 10 000 zł zadośćuczynienia, pomniejszona o przyczynienie. Do wypłaty pozostała zatem kwota 1 000 zł. W wyniku kolejnych działań DRB na drodze polubownej DRB doprowadzić do zmniejszenia przyczynienia do 70 %.

Finalnie na rzecz Poszkodowanej przyznana została kwota 65 000 zł, pomniejszona o ustalone przyczynienie.

Bytów - uzyskana kwota: 343 953,67 PLN (sprawa w toku na drodze sądowej)
 • uzyskana kwota: 343 953,67 PLN (sprawa w toku - na etapie Sądu I instancji)
 • proponowana kwota: 90 000 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 01.08.2002 r.

Nasz Poszkodowany uczestniczył w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło w Lipnicy. Sprawca szkody, kierujący pojazdem marki Mercedes, z nieustalonych przyczyn zjechał na prostym odcinku drogi na prawe pobocze, a następnie uderzył w drzewo wskutek czego poszkodowanym został pasażer nasz Klient.

W wyniku przedmiotowego wypadku poszkodowany doznał następujących obrażeń: uszkodzenie rdzenia kręgowego, otarcia naskórka grzbietu ok. łopatkowej prawej, złamanie łuku kręgu C5, złamanie wybuchowe trzonu kręgu C5. Ponadto następstwem ww obrażeń były: niewydolności oddechowa, moczówka prosta pourazowa, odleżyny na głowie, obu piętach, oraz powierzchni grzbietowej obu stóp, tetraplegia, zakażenie układu moczowego.

Poszkodowany po wypadku sam zgłosił roszczenia do Ubezpieczyciela. Otrzymał kwotę 90 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Niemniej jednak kwota nie była adekwatna do wyrządzonej szkody.

DRB jako pełnomocnik zgłosiło dalsze roszczenia tytułem zadośćuczynienia oraz odszkodowania Po otrzymaniu dalszych dokumentów od Poszkodowanego, DRB zgłosiło roszczenia związana z adaptacją mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz zawnioskowało o wypłatę świadczeń rentowych tytułem zwiększonych potrzeb oraz tytułem renty wyrównawczej. TU przyznało na rzecz poszkodowanego kwotę 40 070,00 zł (zwrot kosztów przystosowania mieszkania). Równolegle prowadzone były prace dotyczące przyznania dodatkowej kwoty tytułem zadośćuczynienia. Po działaniach DRB poszkodowanemu została przyznana miesięczna renta tytułem zwiększonych potrzeb w kwocie 3 580 zł, kwota 81 180,00 zł kapitalizacji  renty za wcześniejszy okres. Kwota 200 000 zł tytułem dopłaty do zadośćuczynienia. Ponadto w toku postępowania Kancelarii Radców Prawnych DRB, ubezpieczyciel wypłacił także rentę wyrównawczą w wysokości 22  703,67 zł.

Gostyń - uzyskana kwota: 484 640 PLN (sprawa w toku na drodze sądowej)
 • uzyskana kwota: 484 640 PLN (sprawa w toku na drodze sądowej)
 • proponowana kwota: odmowa
 • ubezpieczyciel: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 29.04.1996 r.

Nasza Klientka uległa poważnemu wypadkowi, którego następstwem jest niedowład czterokończynowy. Zanim poszkodowana zgłosiła się do Spółki DRB jej sprawa była analizowana przez dwóch pełnomocników, którzy zgodnie orzekli, że niestety pomimo ogromu krzywdy, nie ma podstaw do dochodzenia roszczeń, ze względu na ich przedawnienie. Jednak dzięki wnikliwej analizie pracowników DRB, udowodniono że poszkodowanej prawnie należy się zadośćuczynienie i odszkodowanie za wyrządzoną krzywdę.

W imieniu naszej Mocodawczyni, DRB sformułowało roszczenie tytułem zadośćuczynienia oraz renty na zwiększone potrzeby i renty wyrównawczej. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaproponował w tej sprawie porozumienie w formie ugody na łączną kwotę 150 000,00 zł, które nie spotkało się z naszą aprobatą. W toku dalszych działań DRB ostatecznie zaproponowano ugodę na kwotę 490 000,00 zł, która również nie została zaakceptowana przez naszych prawników.

W związku z brakiem porozumienia ugodowego finalnie Fundusz dokonał wypłaty kwoty 385 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz przyznał świadczenie rentowe w wysokości ponad 3 200 zł miesięcznie. Dokonano również jednorazowej wypłaty w kwocie 99 640,82 z tytułem wyrównania renty oraz zwrócono poniesione koszty leczenia i opieki.

Łącznie DRB wywalczyło dla Klienta 630 032 zł pomniejszone o 30% przyczynienia. Na obecną chwilę wypłacono klientce 484 640 zł.

Obecnie w sprawie toczy się spór sądowy, a DRB walczy o jeszcze wyższe zadośćuczynienie oraz całkowite zniesienie przyczynienia.

Świdnica - uzyskana kwota: 200 000 PLN
 • uzyskana kwota:
  - 200.000,00 zł zadośćuczynienie
  - 1800 zł tytułem skapitalizowanej renty
  - 819,79 zł zwrotów kosztów leczenia
  - 21 374,70 zł odsetkami
 • proponowana kwota: 5 000 zł
 • Ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: potrącenie pieszego
 • data wypadku: 14.01.2014

Kierowca ciągnika siodłowego potrącił idącą kobietę. Na skutek wypadku poszkodowana doznała licznych obrażeń, m.in. stłuczenia tkanki mózgowej, złamania żeber, odmy opłucnowej oraz złamania obustronnego kości krzyżowej. O pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania poszkodowana poprosiła pracowników Centrum Odszkodowań DRB.
W procesie likwidacji PZU początkowo wypłaciło kwotę 5 000 zł na rzecz poszkodowanej. Po wypłacie odszkodowania przedstawiciele poszkodowanej złożyli odwołanie. Dzięki podjętym przez naszych pracowników działaniom, towarzystwo ubezpieczeniowe dopłaciło 35 000 zł zadośćuczynienia oraz 205,19 zł kosztów leczenia. W sprawie istotne jest to, że PZU przyznało poszkodowanej odszkodowanie jedynie za 24 proc. trwałego uszczerbku na zdrowiu. Kancelaria Radców Prawnych DRB wyceniła szkodę powódki na kwotę 50 000 zł dopłaty do przyznanego zadośćuczynienia i wystąpiła na drogę sądową.

Podczas przeprowadzonego postępowania sądowego powołani zostali biegli z zakresu neurologii, chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii. Biegli ocenili, że trwały uszczerbek na zdrowiu klposzkodowanej wynosi 85 proc. Za zgodą klientki pracownicy Centrum Odszkodowań DRB, ze względu na tak wysoki uszczerbek na zdrowiu rozszerzyli powództwo do kwoty 160 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd I Instancji zasądził na rzecz pokrzywdzonej kwotę 110 000 zł odszkodowania, 1 800 zł tytułem skapitalizowanej renty oraz 614,60 zł zwrotu kosztów leczenia, a także odsetki w wysokości 19 626,75 zł. W pozostałym zakresie powództwo oddalił. Jednak nasi pracownicy, jak również klientka nie zgodzili się z wyrokiem. W związku z tym złożyliśmy apelację dotyczącą pozostałej kwoty 50 000 zł zadośćuczynienia. Po ponownym przeanalizowaniu sprawy Sąd II Instancji zmienił zaskarżony wyrok i zasądził na rzecz poszkodowanej dodatkową kwotę 50 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 1 747,95 zł.

Dzięki działaniom pracowników Centrum Odszkodowań DRB, zarówno na drodze przedsądowej, jak i sądowej, klientka otrzymała należne świadczenia - w kwocie 200 000 zł zadośćuczynienia, 1800 zł z tytułu skapitalizowanej renty, a także zwrotów kosztów leczenia 819,79 zł wraz ze stosownymi odsetkami o łącznej kwocie 21 374,70 zł.

Gdańsk - uzyskana kwota: 52 695, 53 PLN (w toku na drodze sądowej)
 • uzyskana kwota: 52 695, 53 PLN (w toku - na drodze postępowania sądowego)
 • proponowana kwota: 1 000 PLN
 • ubezpieczyciel: WARTA
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 05.12.2011 r.

Podczas jazdy, kierowca pojazdu osobowego nie zachował bezpiecznego odstępu i poruszając się z nadmierną prędkością uderzył w tył pojazdu oczekującego na światłach drogowych, którego kierującą była nasza Klientka. Skutkiem zdarzenia, poszkodowana doznała urazu w stawie barkowo-obojczykowym.  Po zbadaniu przypadku naszej Klientki, Ubezpieczyciel uznał za zasadne wypłacenie odszkodowania w wysokości 1 000 zł oraz oddalił wszystkie roszczenia dotyczące poniesionych przez poszkodowaną kosztów leczenia uznając je za bezzasadne. Kwota ta absolutnie nie rekompensowała skutków wypadku, w związku z czym Kancelaria Radców Prawnych DRB wniosła do Sądu pozew.

Skutkiem działań DRB, nasza Klientka wyrokiem Sądu I Instancji uzyskała 32 000 zł zadośćuczynienia oraz 15 437 zł tytułem poniesionych kosztów leczenia oraz odsetek w kwocie 5 258,53 zł. Łącznie: 52 695,53 zł. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, gdyż trwa postępowanie w toku na etapie apelacji – Sąd II Instancji.

Górka Pabianicka - uzyskana kwota: 28 000 PLN (w toku na drodze sądowej)
 • uzyskana kwota: 28 000 PLN (w toku - na drodze postępowania sądowego)
 • ubezpieczyciel: ERGO HESTIA
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 05.03.2010 r.

W dniu 05.03.2010 r. poszkodowana uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło w miejscowości Górka Pabianicka. Sprawca zdarzenie nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Nasz Klientka w wyniku zaistniałego wypadku doznała stłuczenia głowy i kolana prawego oraz złamania kości nosa. DRB Centrum Odszkodowań dnia 29.03.2010 r dokonało w imieniu poszkodowanej zgłoszenia szkody. Dnia 25.04.2010 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia wypłaciło kwotę bezsporną w wysokości 2 500zł.

Dnia 05.05.2010 została powołana zaoczna komisja lekarska. Na podstawie zasięgniętej opinii medycznej ubezpieczyciel dopłacił kwotę 3 500 zł do kwoty bezspornej, uznając, iż ostateczna decyzja zostanie wydana po zakończeniu leczenia. Po wystosowaniu przez naszą Społkę wezwania do ubezpieczyciela przeprowadzona została komisja lekarska z udziałem poszkodowanej, która pozwoliła na precyzyjną ocenę uszczerbku na zdrowiu. Proces likwidacji szkody został zakończony podpisaniem ugody na kwotę 28 000 zł.

Poznań - uzyskana kwota: 18 000 PLN (sprawa skierowana do sądu)
 • uzyskana kwota: 18 000 PLN (sprawa skierowana do sądu)
 • proponowana kwota:
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 08.12.2010 r.

W dniu 08.12.2010 r. w Poznaniu, kierujący samochodem osobowym potrącił 23 letnią kobietę przechodząca przez przejście dla pieszych na zielonym świetle W skutek zdarzenia Poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci: urazu głowy ze wstrząśnieniem mózgu, złamania nadkłykciowego kości udowej lewej z blizną pooperacyjną uda lewego, ogólnych potłuczeń ciała. Prawnicy Centrum Odszkodowań DRB w Legnicy w wyniku podjętych działań pozyskali kwotę 18.000 zł tytułem zadośćuczynienia. Ponieważ kwota ugody zaproponowana przez ubezpieczyciela nie stanowiła odpowiedniej rekompensaty za doznaną krzywdę, odradzono klientce podpisanie porozumienia i skierowano sprawę na drogę postępowania sądowego celem uzyskania wyższej kwoty zadośćuczynienia.

Legnica - uzyskana kwota: 20 000 PLN (sprawa w toku)
 • uzyskana kwota: 20 000 PLN (sprawa w toku)
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek na motorze – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 23.06.2009 r.

W dniu 23.06.2009 r. nasz Klient kierując motocyklem marki Honda najechał na nieoznakowany i nieoświetlony próg zwalniający, osłaniający kabel energetyczny rozłożony celem zasilenia energią elektryczną obiektów w związku z mającą się odbyć imprezą masową. Po najechaniu na przeszkodę motocykl przewrócił się a poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci złamania panewki lewego stawu biodrowego i prawej kości łonowej. Organizatorem imprezy i podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody było Legnickie Centrum Kultury, posiadające polisę OC wykupioną w PZU S.A. Centrum Odszkodowań DRB wystąpiło w imieniu poszkodowanego o przyznanie kwoty 100 000 zł. tytułem zadośćuczynienia. Po przeprowadzeniu komisji lekarskiej ubezpieczyciel podjął decyzję o przyznaniu świadczenia w wysokości 14 000 zł. Ponieważ orzeczenie lekarskie zawierało istotne braki wystąpiliśmy o weryfikację opinii medycznej. Kolejna komisja lekarska przyniosła znaczące zwiększenie uszczerbku na zdrowiu, jednak ze względu na wyczerpanie się sumy gwarancyjnej polisy OC, PZU dokonało dopłaty zadośćuczynienia jedynie do kwoty 20000 zł.

Obecnie sprawa znajduje się na etapie sądowym.

Godnowa – Wszewilki - uzyskana kwota: 16 000 PLN
 • uzyskana kwota: 16 000 PLN
 • ubezpieczyciel: HDI Asekuracja
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 18.09.2010 r.

W dniu 18.09.2010 r. na trasie Godnowa – Wszewilki miał miejsce wypadek komunikacyjny, w którym uczestniczył nasz Klient. Sprawca szkody podczas manewru wyprzedzania nie zachował należytej ostrożności uderzając w drugi pojazd, który to następnie uderzył w pojazd kierowany przez naszego Klienta. W wyniku wypadku nasz Klient doznał obrażeń ciała w postaci urazu skrętnego kręgosłupa szyjnego, urazu głowy skutkującego niewielkim deficytem słuchu.

Poszkodowany zwrócił się do Centrum Odszkodowań DRB o pomoc w likwidacji szkody. Po zgłoszeniu szkody DRB otrzymało decyzję HDI Asekuracja o przyznaniu kwoty bezspornej w wysokości 800,00 zł, natomiast kwota główna miała zostać wypłacona po przeprowadzeniu komisji lekarskiej z udziałem poszkodowanego oraz specjalistów z zakresu neurologii oraz ortopedii. Po komisji lekarskiej otrzymaliśmy decyzję, na mocy której przyznano dodatkowe 2 000,00 zł po czym zwróciliśmy się o zorganizowanie komisji lekarskiej, którą przeprowadziłby lekarz laryngolog w związku z uszkodzeniem słuchu poszkodowanego. Niestety po badaniu przez laryngologa HDI Asekuracja pomimo tego, iż lekarz orzekł dodatkowy procent uszczerbku na zdrowiu nie dokonało dopłaty do wcześniej wypłaconej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 2 800,00 zł. Towarzystwo Ubezpieczeniowe uznało, iż wypłacona kwota odzwierciedla rozmiar krzywd doznanych przez poszkodowanego. Po wnikliwej analizie dokumentacji dotyczącej szkody, DRB Centrum Odszkodowań wystosowało odwołanie od decyzji HDI Asekuracja wskazując na braki w opinii lekarskiej i zaniżenie wysokości zadośćuczynienia.

Dalsze działania oraz negocjacje z ubezpieczycielem doprowadziły do podpisania ugody na łączna kwotę 16.000 zł.

Bolesławiec - uzyskana kwota: 35 000 PLN
 • uzyskana kwota: 35 000 PLN
 • proponowana kwota: 4 500 PLN
 • ubezpieczyciel: MTU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 04.05.2010 r.

W dniu 04.05.2010 r. nasz Klient uczestniczył w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło w miejscowości Bolesławiec. Sprawca szkody doprowadził do zderzenia w momencie wykonywania nieprawidłowego manewru wymijania pojazdu, którym kierował Poszkodowany. W wypadku nasz Klient doznał obrażeń w postaci skręcenia i naderwania kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym oraz uraz głowy, który spowodował obustronny niedosłuch i szumy w uszach.

Poszkodowany zgłosił szkodę do MTU za pośrednictwem innego pełnomocnika i otrzymał zadośćuczynienie w wysokości 4.500 zł. Następnie zwrócił się do Centrum Odszkodowań DRB z prośbą o pomoc w uzyskaniu wyższych świadczeń. Po złożeniu przez naszą Spółkę odwołania ubezpieczyciel dokonał dopłaty 1.500 zł nie uznając uszczerbku związanego z uszkodzeniem słuchu jako następstwo wypadku. Dalsze działania oraz negocjacje z ubezpieczycielem doprowadziły do uznania wszystkich urazów za mające związek z wypadkiem oraz do podpisanie ugody na łączną kwotę 35.000 zł.

Ładna - uzyskana kwota: 300 000 PLN
 • uzyskana kwota: 300 000 PLN
 • ubezpieczyciel: TU Warta
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 12.09.2009 r.

W dniu 12.09.2009 r. w miejscowości Ładna doszło do wypadku komunikacyjnego w wyniku którego poszkodowana została 16-letnia dziewczyna, będąca pasażerką pojazdu sprawcy. Doznała ona obrażeń ciała w postaci:

 • złamania trzonu kości udowej prawej
 • złamania kości kulszowej i kości łonowej lewej
 • zerwania przyczepu mięśnia czworogłowego uda lewego
 • ran szarpanych okolicy stawu łokciowego prawego
 • ciężkiego urazu czaszkowo – mózgowego, którego następstwem jest niedowład
 • czterokończynowy oraz brak kontaktu słowno – logicznego.

Matka dziewczynki zwróciła się do DRB o pomoc w dochodzeniu odszkodowania za wypadek. Biorąc pod uwagę stan zdrowia poszkodowanej oraz rokowania na przyszłość wystąpiliśmy do ubezpieczyciela o przyznanie zadośćuczynienia w wysokości 1 000 000 zł. Ubezpieczyciel wypłacił kwotę 300 000 zł. Wobec braku szans na powodzenie dalszych negocjacji sprawę skierowaliśmy do sądu w celu dochodzenia dopłaty zadośćuczynienia do pełnej kwoty 1000 000 zł. Gromadzone są również dokumenty niezbędne do określenia wysokości renty należnej poszkodowanej.

Francja (stok narciarski) - uzyskana kwota: 6 000 PLN
 • uzyskana kwota: 6 000 PLN
 • proponowana kwota: odmowa wypłaty
 • ubezpieczyciel:  Generali
 • typ zdarzenia: wypadek na stoku narciarskim
 • data zdarzenia: 7.01.2014 r.

Nasza Klientka podczas zjazdu na nartach we Francji została uderzona przez innego uczestnika wyjazdu narciarskiego, który zjeżdżał na desce snowboardowej. Efektem wypadku był uraz głowy, który nie pozostawił trwałych następstw oraz złamanie kości łódeczkowatej nadgarstka lewej ręki, bez przemieszczenia, leczone zachowawczo.

Sprawa została zgłoszona do TU w którym sprawca wypadku miał wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie i mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego – Polisę Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych.

Początkowo ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty zadośćuczynienia. Dzięki pracy specjalistów Centrum Odszkodowań DRB i odwołaniu się od decyzji Ubezpieczyciel podjął negocjacje ugodowe, które zakończyły się zawarciem ugody na łączną kwotę 6.000 zł dla naszej Klientki.

Legnica - uzyskana kwota: 18 584 PLN
 • uzyskana kwota: 18 584 PLN
 • ubezpieczyciel: Ergo Hestia
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 19.12.2009 r.

W dniu 19 grudnia 2009 r. w miejscowości Legnica, kierujący pojazdem marki Renault nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, kierującemu pojazdem marki Solaria – autobus, który został zmuszony do gwałtownego hamowania, w wyniku tego pasażerka autobusu przewróciła się. Poszkodowana w wyniku tego zdarzenia doznała obrażeń ciała w postaci: złamania trzonu kości udowej lewej, złamanie paliczka podstawowego palca IV ręki lewej. Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia wypłacił zadośćuczynienie w wysokości 15.000 zł oraz pokrył koszty opieki osób trzecich w kwocie 3.584 zł

W ocenie Referatu Prawnego DRB wypłacona kwota zadośćuczynienia została zaniżona zmuszeni byliśmy wystąpić na drogę postępowania sądowego. W chwili obecnej trwa postępowanie przed Sądem Rejonowym w Legnicy, w którym dochodzimy dodatkowej kwoty zadośćuczynienia.

Kraszewice - uzyskana kwota: 108 668,50 PLN
 • uzyskana kwota: 108 668,50 PLN
 • ubezpieczyciel: pzu
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – obrażenia ciała
 • data zdarzenia: 15.03.2010 r.

W dniu 15 marca 2010 r. w miejscowości Kraszewice, kierujący pojazdem marki Volkswagen Golf doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Volkswagen Passat, którego pasażerem był nasz Klient.

W wyniku przedmiotowego wypadku Poszkodowany doznał następujących obrażeń ciała:

 • nadkłykciowe złamanie kości udowej prawej z przemieszczeniem,
 • złamanie trzonów obu kości goleni w ½ dolnej z przemieszczeniem,
 • złamanie wyrostka rylcowatego kości promieniowej prawej bez przemieszczenia,
 • złamanie żeber dolnych strony lewej.

Przeprowadzone za pośrednictwem prawników Centrum Odszkodowań DRB w Legnicy postępowanie likwidacyjne pozwoliło na wypłatę zadośćuczynienia w kwocie 100.000,00 zł, zwrot kosztów leczenie w kwocie 903,50 zł na podstawie przedłożonych rachunków i faktur oraz zwrot kosztów opieki w kwocie 5.255,00 zł, a także kosztów dojazdu do placówek medycznych w wysokości 1.510,00 zł.. Mając na uwadze stan zdrowia Poszkodowanego oraz potrzebę dalszego leczenia uzyskano zaliczkę na pokrycie dalszych kosztów w kwocie 1.000,00 zł.

Mając na uwadze, iż w ocenie Referatu Prawnego Centrum Odszkodowań DRB wypłacona kwota zadośćuczynienia została zaniżona, a ubezpieczyciel nie zaakceptował zakończenia sporu poprzez zawarcie ugody, zmuszeni byliśmy wystąpić na drogę sądową.

W chwili obecnej trwa również postępowanie mające na celu uzyskanie dla Poszkodowanego renty na zwiększone potrzeby w kwocie 1.500,00 zł miesięcznie.

Lubin - uzyskana kwota: 50 000 PLN
 • uzyskana kwota: 50 000 PLN
 • ubezpieczyciel: brak - odpowiedzialny za zdarzenie KGHM Polska Miedź S.A
 • typ zdarzenia: wypadek przy pracy
 • data zdarzenia: 20.09.2002 r.

W dniu 20.09.2002 r. nasz Klient uległ wypadkowi przy pracy, w którym doznał otwartego, zmiażdżeniowego złamania obu kości udowych z przemieszczeniem, uszkodzenia tętnicy udowej prawej, stłuczenia nerek oraz wstrząsu hypowolemicznego.

Poszkodowany zwrócił się do Centrum Odszkodowań DRB w Legnicy z prośbą o pomoc w uzyskaniu odszkodowania za powstały uszczerbek na zdrowiu. Prawnicy referatu prawnego po zebraniu materiału dowodowego uznali, iż odpowiedzialność za wypadek ponosi pracodawca naszego Klienta, i tam też zgłosili roszczenia. Zdecydowane działania pracowników oraz sprawnie przeprowadzone negocjacje doprowadziły w krótkim czasie do zawarcia ugody z pracodawcą na kwotę 50.000 zł.

Wyszków - uzyskana kwota: 31 500 PLN
 • uzyskana kwota: 31 500 PLN
 • ubezpieczyciel: UNIQA S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny - potrącenie pieszej - szkoda osobowa
 • data zdarzenia: 06.04.2004 r.

W dniu 06.04.2004 r. na wyznaczonym przejściu dla pieszych na drodze krajowej Nr 8 w Wyszkowie, kierujący pojazdem marki Polonez potrącił prawidłowo przechodzącą przez jezdnię naszą Klientkę.

Poszkodowana zgłosiła się do Centrum Odszkodowań DRB w celu weryfikacji uzyskanego przez poprzedniego pełnomocnika odszkodowania w kwocie 41.905 zł.

Na podstawie analizy akt szkody prawnicy naszej spółki uznali, iż pełnomocnik znacznie zaniżył wniesione roszczenia i dopuścił się wielu uchybień w trakcie procesu likwidacji szkody. Z tego też tytułu spełniona kwota odszkodowania jest znacznie zaniżona. Po przedstawieniu ubezpieczycielowi dodatkowych dowodów i przeprowadzeniu negocjacji spełniona została dodatkowa kwota zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości 31.500 zł.

Powyższy przykład potwierdza zasadę, iż poszkodowani powinni korzystać z usług tylko sprawdzonych Kancelarii Odszkodowawczych, które są w stanie zapewnić profesjonalną obsługę prawną i uzyskać możliwie najwyższą kwotę odszkodowania.

Legnica - uzyskana kwota: 230 684,00 PLN
 • uzyskana kwota: 230 684,00 PLN
 • proponowana kwota: 50 000,00 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny - szkoda osobowa
 • data zdarzenia:

Poszkodowany: mężczyzna lat 55.

Obrażenia:

 • uraz głowy, złamanie trzonu lewej kości łokciowej,
 • złamanie rzepki prawego stawu kolanowego z przemieszczeniem,
 • złamanie nasady bliższej lewej kości piszczelowej z przemieszczeniem,
 • złamanie odcinka trzonu lewej strzałki z przemieszczeniem,
 • uraz śledziony skutkujący usunięciem, ogólne potłuczenia ciała.

W ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel zaproponował po 30 dniach od zgłoszenia szkody zawarcie ugody na łączną kwotę 50.000 zł, na co prawnicy naszej Spółki DRB nie wyrazili zgody.

Kwota 50.000 zł została wypłacona jako kwota bezsporna.

Po przedstawieniu dodatkowych dowodów ubezpieczycielowi, w tym wykonanych na zlecenie DRB opinii medycznych określających stan zdrowia klienta, PZU S.A. w postępowaniu ugodowym przyznało tytułem odszkodowania:

 • 40.000 zł tytułem dodatkowej kwoty zadośćuczynienia,
 • 36.388 zł tytułem pokrycia utraconych dochodów,
 • 3.346 zł tytułem pokrycia opieki osób trzecich nad poszkodowanym
 • 1.963 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia,
 • 510 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu na leczenie
 • 1.674 zł miesięcznie – renta wyrównawcza do uzyskania wieku emerytalnego, tj. przez okres 5 lat (60 miesięcy x 1.674 zł = 100.440 zł)

Obecnie Centrum Odszkodowań DRB prowadzi negocjacje z ubezpieczycielem o dopłatę tytułem zadośćuczynienia dodatkowej kwoty 30.000 zł. W przypadku odmowy ze strony ubezpieczyciela sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Jawor - uzyskana kwota: 89 886,36 PLN
 • uzyskana kwota: 89 886,36 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny - potrącenie pieszego
 • data zdarzenia: 16.06.2006 r.

Sprawca szkody kierując się ulicą Rapackiego w Jaworze od strony Starojaworskiej z niewiadomych przyczyn potrącił pieszą przechodzącą przez jezdnię na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Poszkodowana została przewieziona z miesjca zdarznia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy gdzie rozpoznano:

 • zwichnięcie stawu barkowego prawego ze złamaniem podgłowowym kości ramiennej prawej,
 • uraz głowy,
 • ogólne potłuczenia ciała,

Ponadto konsekwencją wypadku u naszej Mocodawczyni jest niedowład prawej kończyny górnej oraz syndrom lęków komunikacyjnych.

Przeprowadzone za pośrednictwem Centrum Odszkodowań DRB w Legnicy postępowanie likwidacyjne pozwoliło na wypłatę zadośćuczynienia w kwocie 75.000 zł, zwrot kosztów leczenie w kwocie 4.744,97 zł oraz wyrównanie utraconej części dochodu w wysokości 10.141.39 zł. Mając na uwadze, iż w ocenie Referatu Prawnego DRB wypłacona kwota zadośćuczynienia została zaniżona, a ubezpieczyciel nie zaakceptował zakończenia sporu poprzez zawarcie ugody, zmuszeni byliśmy wystąpić na drogę sądową.

W chwili obecnej trwa postępowanie przed Sądem Rejonowym w Jaworze, w którym dochodzimy dodatkowej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 14.000 zł oraz renty na zwiększone potrzeby w wysokości 300 zł miesięcznie. O wyroku w sprawie poinformujemy niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Długołęka - uzyskana kwota: 300 000 PLN
 • uzyskana kwota: 300 000 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny - potrącenie na przejściu dla pieszych,
 • data zdarzenia: 28.10.2006 r.

W dniu 28.10.2006 r. w miejscowości Długołęka miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. Kierujący samochodem osobowym marki Skoda Fabia jadąc od strony miejscowości Byków w kierunku Wrocławia na wyznaczonym przejściu dla pieszych potrącił pieszego powodując u niego trwały uszczerbek na zdrowiu. Powstałe w czasie wypadku obrażenia to: uraz wielonarządowy, stłuczenie płuc, wieloodłamowe złamanie talerza prawej kości biodrowej, złamanie powierzchni stawowej prawego stawu krzyżowego – biodrowego, złamanie przyśrodkowo – górnej części panewki stawu biodrowego prawego, wieloodłamowe złamanie obu gałęzi kości łonowych obustronnie, zmiany pourazowe mięśnia lędźwiowo – biodrowego i mięśni pośladkowych po stronie prawej, niewydolność oddechowa, wodniak okolicy czoło – ciemieniowo – skroniowej prawostronny, stan po kraniotomii z usunięciem urazowego krwiaka śrómózgowego i pozostawieniem odbarczenia kostno – twardówkowego.

Podkreślenia wymaga, że poszkodowany od dnia wypadku znajduję się w stanie wegetatytywnym, a z opinii Sądowo – Psychiatrycznej wynika, iż cierpi na bardzo głęboki pourazowy zespół otępienny. Stan psychiczny poszkodowanego całkowicie ogranicza jego zdolność rozeznania swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem.

Mając na uwadze powyższe, pracownicy Centrum Odszkodowań DRB, na prośbę matki poszkodowanego pokierowali postępowaniem sądowym doprowadzając do jego ubezwłasnowolnienia, co pozwoliło na rozpoczęcie procesu likwidacji powstałej szkody.

Pierwotnie ubezpieczyciel ustalił należną kwotę zadośćuczynienia na 250.000 zł oraz przyjął odpowiedzialność za zdarzenie w 30 % uznając, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, przechodząc przez jezdnię w sposób nieprawidłowy, będąc pod wpływem alkoholu.

Przeprowadzone przez prawników naszej Spółki postępowanie negocjacyjne doprowadziło do zawarcia na rzecz poszkodowanego bardzo korzystnej ugody. Ubezpieczyciel wypłacił jednorazowo kwotę 300.000 zł tytułem zadośćuczynienia, a także przyjął odpowiedzialność za skutki zdarzenia w 100 %. Zawarta ugoda dotyczyła tylko zadośćuczynienia i w chwili obecnej trwają negocjacje, które mają na celu doprowadzenie do ustalenia stałego prawa do renty na zwiększone potrzeby, która wypłacana będzie w pełnej wysokości. Informacje na temat wysokości oraz okresu na jaki przyznana zostala renta – wkrótce.

Uniemyśl - uzyskana kwota: 20 000 PLN
 • uzyskana kwota: 20 000 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny - potrącenie pieszego
 • data zdarzenia: 02.11.2006 r.

W dniu 02.11.2006 r. nasza Klientka, poruszając się poboczem drogi została potrącona przez kierującego samochodem marki Fiat Sienna.

Poszkodowana zgłosiła się do Centrum Odszkodowań DRB w celu weryfikacji wysokości uzyskanego przez poprzedniego pełnomocnika odszkodowania w kwocie 30.000 zł.

Na skutek wypadku poszkodowana doznała obrażeń w postaci: urazu głowy ze wstrząśnieniem mózgu, urazu nerki prawej, złamania kości łokciowej prawej, stłuczenia obu kończyn dolnych, urazu komunikacyjnego oraz ogólnych potłuczeń ciała.

Na podstawie analizy akt szkody prawnicy naszej spółki uznali, iż pełnomocnik znacznie zaniżył wniesione roszczenia i dopuścił się wielu uchybień w trakcie procesu likwidacji szkody. Z tego też tytułu spełniona kwota odszkodowania jest znacznie zaniżona.

Po przedstawieniu dodatkowych dowodów i przeprowadzeniu negocjacji ubezpieczyciel wypłacił w ramach ugody dodatkową kwota zadośćuczynienia w wysokości 20.000 zł.

Nysa - uzyskana kwota: 60 607, 35 PLN
 • uzyskana kwota: 60 607, 35 PLN
 • proponowana kwota: 18 000 PLN pomniejszone o 50 % przyczynienia do powstania szkody
 • ubezpieczyciel: Allianz S.A.
 • typ zdarzenia: zderzenie pojazdów
 • data zdarzenia: 21.11.2006 r.

W dniu 21.11.2006 r. w miejscowości Nysa doszło do wypadku komunikacyjnego. Kierujący samochodem marki Ford Eskort, nieprawidłowo wyprzedzając inny pojazd doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem marki Ford Fiesta, którego kierującą była nasza Klientka.

W wyniku wypadku poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci: urazu głowy, urazu kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, urazu klatki piersiowej, złamanie żebra VII po stronie lewej, urazu kończyn zwłaszcza kończyny górnej prawej w obrębie nadgarstka, częściowej neuropatii czuciowej nerwu łokciowego prawego, urazu ucha lewego i nosa, rany tłuczonej okolicy skroniowej lewej oraz pourazowego upośledzenie słuchu.

Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zakończył sprawę wydaniem decyzji o wypłacie kwoty 18.000 zł tytułem zadośćuczynienia, pomniejszając ją jednocześnie o 50 % przyczynienia do powstania szkody.

Zdecydowane dzialania prawników DRB Centrum Odszkodowań w Legnicy doprowadziły do uwolnienia naszej Mocodawczyni od niesłusznie przypisywanego jej zarzutu przyczynienia się do powstania szkody oraz rozpoczęcia negocjacji odnośnie wypłaconej kwoty zadośćuczynienia. Po przeprowadzeniu kontropinii medycznej oraz zebraniu dodatkowego materiału dowodowego, ubezpieczyciel przystał na propozycję zawarcia ugody na łączną kwotę 60.000 zł oraz zwrot całości poniesionych kosztów leczenia w wysokości 607,35 zł

Legnica - uzyskana kwota: 55 380 PLN
 • uzyskana kwota: 55 380 PLN
 • proponowana kwota: 30 000 PLN
 • ubezpieczyciel: PZU S.A.
 • typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny - upadek w autobusie
 • data zdarzenia: 27.07.2007 r.

Do zdarzenia doszło podczas jazdy autobusem komunikacji miejskiej w Legnicy. Nasza Klienta na skutek gwałtownego hamowania kierowcy autobusu, przewróciła się na podłogę doznając następujących obrażeń ciała:

 • złamanie przez i nadkłykciowe kości udowej lewej,
 • złamanie nasady dalszej kości promieniowej lewej,
 • potłuczenie ciała,

Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia wypłacił łącznie 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia, uznając tą kwotę za adekwatną do rozmiaru powstałej krzywdy. Prawnicy Centrum Odszkodowań DRB w Legnicy ocenili, że wypłacone świadczenie zostało zaniżone i na skutek podjętych działań, w tym wykonaniu niezależnej opinii medycznej, doprowadzili do zawarcia ugody w sprawie na łączą kwotę zadośćuczynienia 52.000. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązany został do pokrycia kosztów opieki osoby trzeciej nad poszkodowaną w kwocie 1.200 zł oraz zwrotu kosztów leczenia w wysokości 2.180 zł.

Radom - uzyskana kwota: 49 500 PLN
 • Uzyskana kwota: 49 500 PLN
 • Proponowana kwota: ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu zadośćuczynienie w wysokości jedynie 15 000 zł oraz zaproponował ugodowe rozwiązanie sprawy i wypłatę świadczeń na łączną kwotę 30 000 zł
 • Ubezpieczyciel: RESO Europa Service
 • Typ zdarzenia: potrącenie pieszego
 • Data wypadku: 02.2013 r.

Nasz Klient wracając w lutym 2013 r. z pracy do domu nie spodziewał się, że ta podróż zakończy się w tak przykry sposób. Mężczyzna, idąc chodnikiem dostrzegł kierowcę BMW, który próbował wyprzedzić jadącego przed nim Opla w niedozwolonym miejscu, gdzie na nawierzchni umieszczona była podwójna ciągła linia oddzielająca pasy ruchu. Manewr ten spowodował zderzenie BMW z Oplem. Kierowca poruszającego się odpowiednio pojazdu wjechał na chodnik i potrącił Pana Jana. O pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania poszkodowany poprosił pracowników Centrum Odszkodowań DRB.

W wyniku zdarzania Pan Jan doznał następujących obrażeń: złamania obu nóg, w tym złamania otwartego lewej nogi, licznych złamań żeber oraz niedodmy płuca prawego. Zaraz po wypadku poszkodowany zgłosił się jednej z działających na rynku kancelarii adwokackiej, która w imieniu Pana Jana wystąpiła do towarzystwa ubezpieczeniowego z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. W 2015 roku ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu zadośćuczynienie w wysokości jedynie 15 000 zł oraz zaproponował ugodowe rozwiązanie sprawy i wypłatę świadczeń na łączną kwotę 30 000 zł. Pan Jan nie przyjął propozycji towarzystwa ubezpieczeniowego i zgłosił się do Centrum Odszkodowań DRB z prośbą o dalsze reprezentowanie go w kontaktach z ubezpieczycielem.

W lutym 2017 roku nowi pełnomocnicy poszkodowanego złożyli odwołanie od decyzji wydanej przez zakład ubezpieczeniowy. W ramach odwołania na rzecz Pana Jana zostały przyznane świadczenia w wysokości 28 126,20 zł. Pracownicy DRB jednak na tym nie poprzestali. Złożyli kolejne odwołanie i rozpoczęli negocjacje mające na celu ugodowe zakończenie sprawy poszkodowanego. W wyniku podjętych działań w marcu 2017 roku towarzystwo ubezpieczeniowe ostatecznie wypłaciło Panu Janowi kolejne świadczenia w wysokości 21 373,80 zł. Łączna suma wypłaconych świadczeń na rzecz poszkodowanego, wraz z zadośćuczynieniem z 2015 roku wyniosła 64 500 zł.

Warto podkreślić, że dzięki działaniom podjętym przez DRB, Pan Jan uzyskał należne zadośćuczynienie w zaledwie miesiąc.