Przewodnik odszkodowawczy

Na Państwa ręce oddajemy Przewodnik po najważniejszych pojęciach i tematach z zakresu odszkodowania, który niewątpliwie będzie cennym źródłem przydatnej wiedzy.

KOSZTY LECZENIA

W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Poszkodowany ma prawo ubiegać się o ich zwrot - odszkodowanie.

Na zwrot kosztów leczenia może składać się szereg kosztów, takich jak:

 • koszty zakupów leków,
 • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • koszty konsultacji u specjalistów,
 • koszty zakupu środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
 • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego, protez,
 • koszty związane z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich na wizyty do szpitali.
MAŁOLETNI A WINA

Małoletni, który nie ukończył lat 13 nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Co to oznacza w praktyce? Małoletniemu, który w chwili zdarzenia nie ukończył lat 13 nie można przypisać winy, w związku z czym może ubiegać się on odszkodowanie w razie doznania szkody w zdarzeniu komunikacyjnym. Możliwość ubiegania się o wypłatę zadośćuczynienia/odszkodowania jest możliwa również w sytuacji, kiedy małoletni jest całkowicie odpowiedzialny za zaistniałą sytuację wypadkową, jednak świadczenia mogą być pomniejszone o stopień przyczynienia.

POLSKIE BIURO UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH

jest organizacją zakładów, które na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. PBUK w ramach prowadzonej działalności zajmuje się organizowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce przez posiadaczy zarejestrowanych w krajach będących członkami systemu zielonej karty. Zgodnie z IV dyrektywą komunikacyjną PBUK pełni również rolę organu odszkodowawczego i ośrodka informacji.

PRZEDAWNIENIE

to okres, w trakcie którego osoba poszkodowana może dochodzić swoich roszczeń od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody (sprawcy zdarzenia). Zgodnie z kodeksem cywilnym roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.

PRZEWÓZ Z GRZECZNOŚCI

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie przez pasażera pojazdu na zasadzie ryzyka z polisy pojazdu posiadacza, odszkodowanie nie przysługuje osobom przewożonym z grzeczności. Pamiętać trzeba, że przewóz z grzeczności nie jest tożsamy z przewozem nieodpłatnym. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwie sądowym przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy osoba przewożąca kieruje się poczuciem grzeczności w potocznym tego słowa znaczeniu.

PRZYCZYNIENIE DO POWSTANIA SZKODY

w sytuacji w której poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody odszkodowanie może zostać pomniejszone proporcjonalnie do stopnia winy obu stron. Za przyczynienie się, należy uznać zachowanie poszkodowanego, które miało wpływ na powstanie wypadku, czego efektem jest szkoda.

REGRES

Regres ubezpieczeniowy, to prawo Zakładu Ubezpieczeń do żądania zwrotu wypłaconego w ramach polisy odszkodowania. W określonych sytuacjach odpowiedzialność za wyrządzenie szkody ubezpieczyciel może więc domagać się od nas zwrotu wypłaconych już Poszkodowanemu środków. Prawo ubezpieczyciela do regresu reguluje art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Zakład Ubezpieczeń wystąpić może o zwrot wypłaconego świadczenia, jeśli sprawca zdarzenia:

 • był pijany, znajdował się pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • wyrządził szkodę celowo,
 • zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • prowadził pojazd, w którego posiadanie wszedł na skutek popełnienia przestępstwa, np. kradzieży,
 • nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Sprawca wypadku drogowego - który nie miał ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC – musi zwrócić świadczenie, wypłacone Poszkodowanemu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

RENTA ALIMENTACYJNA

jest świadczeniem mającym na celu wyrównanie niedoboru finansowego powstałego po śmierci bliskiej osoby. Do grona osób, którym przysługuje roszczenie rentowe należą: osoby względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, osoby, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Rentę oblicza się stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Świadczenie przysługuje przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

RENTA WYRÓWNAWCZA

podstawą prawną dochodzenia renty wyrównawczej jest art. 444 § 2 kodeksu cywilnego. O rentę wyrównawczą ubiegać może się poszkodowany, który na skutek wypadku utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej.

SIŁA WYŻSZA

to zdarzenie, którego przy zachowaniu należytej staranności nie można było uniknąć. Ogólne określenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego nad którym człowiek nie panuje nawet przy dołożeniu najwyższej staranności. Typowymi przykładami siły wyższej są zdarzenia o charakterze naturalnym np. trzęsienie ziemi, powódź, lawina. Zasadnicze znaczenie dla uznania określonego zdarzenia jako przejaw siły wyższej ma wymaganie, aby było to zdarzenie zewnętrzne. Dlatego też siły wyższej nie stanowią takie zdarzenia jak: pęknięcie opony, gołoledź, atak serca kierowcy itp. Siła wyższa musi mieć charakter nadzwyczajny tzn. że chodzi o zdarzenie niemożliwe do przewidzenia.

STOSOWNE ODSZKODOWANIE

Jest świadczeniem pozwalającym ubiegać się członkom najbliższej rodziny zmarłego o odszkodowanie w przypadku znaczącego pogorszenia sytuacji życiowej. Stosowne odszkodowanie ma na celu ułatwienie realnego przystosowania się do zmienionych warunków życiowych i bytowych powstałych na skutek zaistnienia poważnych, negatywnych skutków natury ekonomicznej wynikłych ze śmierci poszkodowanego. Pamiętać trzeba, że niektóre z aspektów pozornie nie mających charakteru finansowego mogą zostać uznane za mające choć częściowo majątkowy charakter, a tym samym uzasadniać wypłatę świadczenia. Stosowne odszkodowanie jest świadczeniem fakultatywnym, a zatem należne jest tylko tym członkom rodziny zmarłego, którzy będą w stanie udowodnić znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

TERMIN NA WYPŁATĘ ODSZKODOWANIA

W zależności od tego kto jest podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody, możemy mieć do czynienia z różnymi terminami na likwidację szkody. W przypadku zakładów ubezpieczeń, wypłacających odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie na podstawie obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej termin ten wynosi 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. W przypadku, gdyby terminie 30 dni nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak ni w terminie 90 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie.

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNYM

Fundusz został powołany w 1990 roku na mocy ustawy z 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej. Do ustawowych obowiązków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy m.in.: wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników posiadających gospodarstwa rolne, w przypadku nie dopełnienia przez nich ustawowego obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej z dowolnie wybranym zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni również funkcję informacyjną, prowadzi rejestr zawieranych umów ubezpieczenia OC.

UGODA

Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną. Jej celem jest – jak sama nazwa wskazuje - dojście do porozumienia. Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać w przyszłości. Ugoda ma na celu zmniejszenie bądź też wyeliminowanie kosztów ewentualnego postępowania sądowego.

 

WYŁĄCZNA WINA OSOBY TRZECIEJ

Osobą trzecią jest osoba, na której działanie kierujący pojazdem nie miał żadnego wpływu, czyli nie mógł go ani przewidzieć, ani jemu zapobiec. Wyłączna wina osoby trzeciej, za którą kierowca nie ponosi odpowiedzialności zwalnia go od ponoszenia odpowiedzialności. Jeśli natomiast osoba trzecia jedynie przyczyniła się do powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, kierujący pojazdem i osoba trzecia będą ponosili solidarną odpowiedzialność względem poszkodowanego. Wysokość odszkodowania, które każdy z dłużników solidarnych będzie zobowiązany uiścić zależna będzie od stopnia przyczynienia się do powstania szkody. Ustalenie okoliczności wypadku oraz ewentualne zwolnienie kierującego pojazdem mechanicznym od odpowiedzialności należy do sądu. Jeśli sąd uzna, że osoba trzecia jedynie przyczyniła się do powstania wypadku komunikacyjnego, określa stopień jej przyczynienia się i w tym zakresie zwalnia kierowcę od odpowiedzialności, nakładając ją tym samym na osobę trzecią, o ile jej tożsamość jest znana. W przypadku braku identyfikacji, wysokość odpowiedzialności kierującego i tak jest zmniejszana stosownie do jego winy.

WYŁĄCZNA WINA POSZKODOWANAGO

By stwierdzić wyłączną winę poszkodowanego konieczne jest wykazanie, że sam poszkodowany swoim zachowaniem doprowadził do zdarzenia wywołującego szkodę. Zaznaczyć należy, że tylko wyłączna wina skutkować może brakiem odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu czy prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody. Jeżeli wina poszkodowanego połączona jest z jakimikolwiek innymi czynnikami skutkującymi powstaniem szkody, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka może być ograniczona stosownie do stopnia winy. Przykładem wyłącznej winy poszkodowanego może być nagłe wtargnięcie pieszego na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazdu, lub rzucenie się pod jadący pojazd.

ZADOŚĆUCZYNIENIE

Jednorazowe świadczenie pieniężne za doznaną krzywdę, mające na celu złagodzenie cierpień psychicznych i fizycznych. Złagodzenie krzywdy związanej jest z utratą zdrowia, bólem, cierpieniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym lub krzywdy związanej z śmiercią członka najbliższej rodziny. Zadośćuczynienie ma celu również ułatwić przezwyciężenie ujemnych przeżyć związanych z doznaną krzywdą. Wysokość zadośćuczynienia musi stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość, niemniej jednak kwota ta musi być utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa.

ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE POSZKODOWANEJ

1. Zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (cierpienie psychiczne i fizyczne)
2. Odszkodowania (różne rodzaje)

 • zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu złagodzenie cierpień,
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją – w tym m.in.: zakupu leków, pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji u specjalistów, związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez, a także innych związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
 • rentę – w przypadku potrzeby zapewnienia ochrony zdrowotnej po wypadku, związaną np. z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia,
 • rentę uzupełniającą – wyrównującą zarobki do stanu przed wypadkiem,
 • jednorazowe odszkodowanie – w przypadku inwalidztwa z możliwością wykonywania innego zawodu,
 • zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba, poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej),
 • zwrot utraconych zarobków – przy krótszych okresach niezdolności do pracy (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).
ZWROT KOSZTÓW ZNISZCZONYCH RZECZY

Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno wyrównać poszkodowanemu poniesione straty tak, by doprowadzić majątek poszkodowanego do stanu sprzed wypadku. Jeśli w tym celu wystarczy naprawić uszkodzoną rzecz - Towarzystwo pokrywa koszty naprawy. Jeżeli natomiast zniszczenia rzeczy wystąpiły w znacznym stopniu, tzn. ich naprawa jest niemożliwa lub nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych (koszt naprawy przekracza wartość danej rzeczy), wówczas poszkodowany ma prawo do odszkodowania, które powinno się równać wartości rzeczy, która uległa zniszczeniu, ustalonej według cen rynkowych z dnia ustalania wysokości należnego odszkodowania.

ZWROT KOSZTÓW UTRACONEGO WYNAGRODZENIA

Wyrównanie zwrotu  utraconego wynagrodzenia lub innych należności z tytułu wykonywania pracy zarobkowej przysługuje poszkodowanemu, gdy w okresie leczenia utracił on dochód (w całości bądź w części), który miałby, gdyby nie uległ wypadkowi. Utracone dochody stanowią różnicę między zarobkami netto (premie, dodatki i inne składniki wynagrodzenia), a otrzymanym zasiłkiem chorobowym. Gdy poszkodowany przed wypadkiem prowadził działalność gospodarczą, przyjmuje się, że przysługuje mu roszczenie o zwrot utraconych dochodów, wyliczonych na podstawie wpłacanych przez niego zaliczek na poczet podatku dochodowego. W przypadku opłacania podatku w formie ryczałtu, wysokość zarobków, stanowiących podstawę wyliczenia utraconych dochodów, ustala się na podstawie deklaracji podatkowych PIT, bądź informacji z Urzędu Skarbowego. Może być również taka sytuacja, że utracone zarobki przyznaje się zawsze po uwzględnieniu zaliczki na podatek, a więc netto. W ramach utraconych dochodów możemy również ubiegać się o utracone wynagrodzenia z umów zleceń czy umów o dzieło.

ZWROT KOSZTÓW OPIEKI OSÓB TRZECICH

Poszkodowany może ubiegać się o tzw. koszty opieki medycznej (lekarskiej i pielęgniarskiej), czyli koszty koniecznej opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie (np. pomoc domową) w okresie leczenia i rehabilitacji, wykonywania określonych prac np. mycia głowy, przygotowania posiłku czy zakupów żywnościowych. Oczywiście każdy przypadek musi być oceniany indywidualnie i może się pojawić konieczność sprawowania jeszcze innej specyficznej opieki np. nad małoletnimi dziećmi poszkodowanej matki.

ZWROT KOSZTÓW DOSTOSOWANIA MIESZKANIA

Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany stał się inwalidą, słuszne jest ubieganie się o pokrycie kosztów adaptacji mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W praktyce są to zwykle koszty przerobienia łazienki, ubikacji - wyposażenia ich w urządzenia pomocowe (podpory, balustrady, specjalne urządzenia sanitarne, wymiana wanny na inną lub jej wymiana na urządzenie natryskowe - kabina prysznicowa). W niektórych przypadkach, gdzie stopień kalectwa powypadkowego to uzasadnia, może to być również koszty zamiany mieszkania np. z wysokiego piętra w budynku bez windy na znajdujące się na parterze, czy też koszty wykonania specjalnych podjazdów, pochylni dla niepełnosprawnych i wszystkich innych urządzeń znoszących bariery architektoniczne. Podobne uwagi dotyczą również kosztów dostosowania pojazdu poszkodowanego do jego indywidualnych potrzeb - zwykle w praktyce wyposażenie go w urządzenia umożliwiające korzystanie z niego przez poszkodowanego (przerobienie pojazdu na samochód inwalidzki).

ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU

Obowiązek pokrycia kosztów pogrzebu ciąży na sprawcy zdarzenia. Świadczenie związane z pokryciem kosztów pogrzebu należne jest osobie (nawet nie spokrewnionej), która koszty te poniosła, niezależnie od świadczenia przyznanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W skład kosztów pogrzebu wchodzą wszelkie usługi związane z pochówkiem, koszty organizacji stypy, zakupu odzieży żałobnej, a także zakupu nagrobka granitowego.

ODSZKODOWANIE DLA NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW RODZINY

Odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego przysługuje w przypadku, gdy w skutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Stosowne odszkodowanie jest świadczeniem należnym w wypadku śmierci poszkodowanego, osobom, które wykażą, że wskutek śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Stosowne odszkodowanie wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia osobom najbliższym zmarłego poszkodowanego, a służy ono przede wszystkim jego dzieciom i współmałżonkowi. W kręgu osób uprawnionych znajdują się również konkubent, rodzice, 2 dziadkowie oraz rodzeństwo poszkodowanego z tym, że na skutek jego śmierci, jak wskazano, musi nastąpić znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

W przypadku śmierci poszkodowanego, o alimentację mogą zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Będą to przede wszystkim dzieci czy wychowankowie zmarłego oraz w szczególnych przypadkach jego małżonek czy konkubent. Będą to również inne osoby bliskie, którym zmarły poszkodowany dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania - np. rodzice lub dziadkowie, którzy pozostawali na wyłącznym utrzymaniu dziecka, wnuczka.

BEZPŁATNA REHABILITACJA

Osobie poszkodowanej w wypadku i niebędącej jego sprawcą przysługuje prawo do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji. Można skorzystać z rehabilitacji refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub DRB może pomóc uzyskać pokrycie kosztów leczenia, w tym rehabilitacji od sprawcy wypadku/szkody lub jego ubezpieczyciela. W takim przypadku rehabilitacja jest nadal bezpłatna - refundowana z ubezpieczenia OC sprawcy.

ŚWIADOCZE USŁUGI DRB DLA OSÓB POSZKODOWANYCH

DRB świadczy usługi dla osób poszkodowanych w wypadkach i ich bliskim uzyskać od towarzystw ubezpieczeniowych należne im odszkodowanie i zadośćuczynienie. Spółka pomaga uzyskać należne odszkodowanie zarówno za szkody osobowe, jak i rzeczowe, majątkowe, a także zajmujemy się dopłatą dodatkowych pieniędzy za uszkodzony pojazd.

W tym celu DRB zawsze służy swoim doradztwem i specjalistyczną wiedzą, by w efekcie dzięki współpracy zwiększyć szanse osób poszkodowanych w wypadkach na uzyskanie maksymalnej kwoty należnego im odszkodowania. Ponadto dzięki własnej Kancelarii Radców Prawnych DRB, Spółka pomaga osobom poszkodowanym także na drodze sądowej. Dzięki czemu klienci mają gwarancję kompleksowej obsługi i wsparcia na każdym etapie swojej sprawy.

Więcej na temat usług można przeczytać tutaj >>

KONTAKT Z CENTRALĄ DRB LUB REGIONALNYM DORADCĄ

Wystarczy wysłać e-mail na adres: biuro@drb.pl lub zadzwonić pod numer Infolinii: 544 14 14 14, gdzie specjaliści DRB bezpłatnie odpowiedzą na Twoje pytania. Będą mogli oni także skontaktować Cię z Regionalnym Doradcą DRB, z którym będziesz mógł umówić się na spotkanie w celu dokładnego poznania Twojej sprawy oraz jej późniejszego poprowadzenia.

LIKWIDACJA SZKODY W POJEŹDZIE

Poszkodowanemu przysługuje prawo do  wymiany uszkodzonych w wypadku komunikacyjnym części samochodu na część taką samą, jaką posiadał wcześniej w swoim pojeździe lub wyliczenie odszkodowania na podstawie cen części niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Wynika to z zasady pełnej kompensacji (naprawienia) wyrządzonej szkody, która jest określona w art. 363 § 1 kodeksu cywilnego: „naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej".

NAJEM POJAZDU ZASTĘPCZEGO

Koszt najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę majątkową, w skład której wchodzą wszelkie wydatki poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie remontu uszkodzonego pojazdu, albo przez okres niezbędny do nabycia nowego pojazdu, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.
Zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego następuje z OC sprawcy.
Prawo to wynajęcia samochodu na koszt ubezpieczalni przysługuje przede wszystkim kiedy auto jest niezbędne do pracy - jeżeli praca jest ściśle związana z wielokrotnym przemieszczaniem się lub gdy prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą. W takich przypadkach uzyskanie zwrotu pieniędzy jest najłatwiejsze i nie budzi większych wątpliwości u ubezpieczyciela. Jednakże auto zastępcze może przysługiwać dodatkowo osobom, którym auto jest potrzebne do zaspokajania czynności konsumpcyjnych i życiowych bez względu na to, czy jest przedsiębiorcą czy osobą indywidualną.

Auto, które poszkodowany wynajmuje musi być o zasadniczo podobnej klasie do pojazdu zniszczonego lub uszkodzonego.

PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.