Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Odszkodowań DRB

Dotyczy: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Odszkodowań DRB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Legnicy.

Dział I: Postanowienia ogólne:

1. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
a) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
b) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn. zm.);
c) Prawo telekomunikacyjne – Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z poźn. zm.);
d) Usługi świadczone drogę elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane za  pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
e) Centrum Odszkodowań DRB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – oznacza to Spółkę Centrum Odszkodowań DRB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Legnicy;
f) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Centrum Odszkodowań DRB, który jest stroną umowy o świadczenie usług z Centrum Odszkodowań DRB będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Centrum Odszkodowań DRB usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych.

4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn internetowych w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu witryny internetowej lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

Dział II: Rodzaj świadczonych usług:

1. Niniejszy regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
a) Newslettery wysyłane przez Centrum Odszkodowań DRB poprzez moduł mailingowy dostępnych dla wszystkich użytkowników sieci internetowej.
b) Inne usługi świadczone przez Centrum Odszkodowań DRB na podstawie odrębnych umów.

Dział III: Warunki świadczenia usług (przetwarzanie danych osobowych):

1. Centrum Odszkodowań DRB świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona przez Centrum Odszkodowań DRB i przyjęta przez Usługobiorcę.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Centrum Odszkodowań DRB następujących treści:
a) Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Centrum Odszkodowań DRB lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi;

4. Centrum Odszkodowań DRB zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Centrum Odszkodowań DRB, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Usługobiorcom korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na witrynie internetowej przed rozpoczęciem prac.

5. Przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych i następuje wyłącznie po wyrażeniu przez usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu zapytań i rejestracji.

6. Zgoda usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystywanie udzielona jest dla wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych na rzecz Centrum Odszkodowań DRB.

7. Administratorem danych osobowych usługobiorcy jest Centrum Odszkodowań DRB.

8. Administrator gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiednio chroni przed
dostępem do nich osób niepowołanych.

9. Każdy podmiot, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
a) Wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, sprostowania, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia;
b) Uzyskania na piśmie w terminie 30 dni , w powszechnie zrozumiałej formie, treści danych osobowych oraz następujących informacji:
– daty pierwszego wprowadzenia danych usługobiorcy;
– źródła pochodzenia danych usługobiorcy;
– w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom;
– kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom.

10. Realizacja powyższych praw następuje poprzez wysłanie do administratora za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@drb.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia nazwiska usługobiorcy.

Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania
umów:

1. Centrum Odszkodowań DRB jest zobowiązana do otrzymania zgody na wysłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo – handlowym na podany adres elektroniczny usługobiorcy.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli usługobiorca wyraził zgodę na
otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w witrynie internetowej, w szczególności
udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Centrum Odszkodowań DRB zobowiązuje się do nie wysyłania do usługobiorcy treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze marketingowo – handlowym, bądź zmodyfikować swoje zamówienie poprzez wysłanie za pomocą poczty elektronicznej stosownego zapytania.

5. Rezygnacja, o które mowa powyżej, jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie
usług.

Dział V: Odpowiedzialność:

1. Centrum Odszkodowań DRB nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług
wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Centrum Odszkodowań DRB.

2. Centrum Odszkodowań DRB nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu usługobiorcy do usług wynikający z błędnej rejestracji usługobiorcy.

Dział VI: Reklamacje:

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@drb.pl podając oznaczenie Usługobiorcy oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Centrum Odszkodowań DRB dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, które nie zawierają danych wymienionych w pkt.2.

Dział VII: Postanowienia końcowe:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa Telekomunikacyjnego i Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.