DRB

W DRB CHRONIMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe unijne przepisy, które obejmują 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a więc dotyczą również Państwa i nas. Jest to Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu jak najlepszą ochronę Państwa danych.
W Centrum Odszkodowań I DRB I Sp. z o.o. Sp. k. popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i podnoszenie świadomości w tym zakresie.
W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając stosownie do przepisów RODO [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)], Centrum Odszkodowań I DRB I Sp. z o.o. Sp. k. [zwana dalej także: „Firmą”], jako Administrator Pańskich Danych Osobowych (tj. jako podmiot, który decydował będzie o tym jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe), niniejszym informuje Państwa o:

Tożsamość Firmy jako Administratora dotyczących Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie – Centrum Odszkodowań I DRB I Sp. z o.o. Sp. k., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000529582. Adres siedziby Firmy to: ul. Macieja Rataja 28, 59-220 Legnica.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

Firma ustanowiła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod niżej wskazanymi danymi:

–     adres e-mail:        inspektorodo@drb.pl

–     adres:                    Inspektor Ochrony Danych Osobowych Centrum Odszkodowań I DRB I sp. z o. o. sp. k. Macieja Rataja 28, 59-220 Legnica,

Źródło Państwa danych osobowych.

Firma dysponuje Państwa danymi osobowymi w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa. Państwa dane są przekazywane do Firmy, bądź w drodze przekazania ich jednemu z naszych Agentów, bądź w drodze przekazania ich za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.drb.pl, bądź w drodze przekazania ich przez Państwa bezpośrednio w siedzibie Firmy.

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– w przypadku przekazywania Firmie danych wrażliwych (w tym o Państwa stanie zdrowia, czy o wyrokach skazujących), podstawą prawną przetwarzania danych przez Firmę jest Państwa wyraźna zgoda na takie przetwarzanie,

– w przypadku przekazania Firmie danych niewrażliwych, podstawą przetwarzania przez Firmę Państwa danych jest niezbędność takiego przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi związanej z dochodzeniem na Państwa rzecz świadczeń odszkodowawczych, od podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty odszkodowania.

Podstawą prawną przetwarzania przez Firmę Państwa danych, w celach marketingu własnych usług Administratora, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej z Firmą umowy o świadczenie usług, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest z organizacją i prowadzeniem postępowania likwidacyjnego (postępowania zmierzającego do uzyskania odszkodowania za poniesione przez Państwa szkody i krzywdy) oraz ewentualnie organizacją i prowadzeniem postępowania sądowego, którego przedmiotem jest żądanie zapłaty należnego Państwu odszkodowania lub zadośćuczynienia.

W szczególności przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu:

– ustalenia podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia szkody poniesionej przez Państwa, w związku z określonym zdarzeniem,

– zebraniem dokumentów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia szkody lub pozwu o zapłatę przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu do wypłaty na Państwa rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym występowania do podmiotów leczniczych (jak szpitale, praktyki lekarskie), właściwej jednostki policji, celem wydania dokumentacji dotyczącej Państwa sprawy szkodowej.

Celem przetwarzania Pańskich danych jest także umożliwienie świadczenia przez Firmę usługi, tj. w celach związanych z realizacją na Państwa rzecz umowy o świadczenie usług, polegających na dochodzeniu w Państwa imieniu świadczeń odszkodowawczych od podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia szkody.

Celem przetwarzania Państwa danych jest także obsługa Państwa reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację, jak również obsługi innych zgłoszeń, które Państwo do nas skierują
(np. przez formularz kontaktowy, telefon, email).

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest także kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem przez Firmę usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Celem zbierania danych może być też marketing bezpośredni własnych usług Firmy (Administratora), jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Celem przetwarzania przez Firmę Państwa danych osobowych, może być też windykacja należności;
prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

Państwa dane będą udostępniane w postaci papierowej lub elektronicznej, biurom rachunkowym oraz bankom, w których Firma prowadzi swoje rachunki bankowe, a także właściwym urzędom państwowym (np. urząd skarbowy), w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług związanych z dochodzeniem w Państwa imieniu roszczeń odszkodowawczych (np. w zw. z koniecznością należytego rozliczenia wynagrodzenia płaconego przez Państwa na podstawie przedmiotowej umowy, zrealizowania na Państwa rzecz polecenia przelewu).

Państwa dane osobowe mogą być przekazane biegłym sądowym, lekarzom orzecznikom działającym na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych, firmie ICR sp. zoo lub EOM sp. zoo, które zajmują się szacowaniem szkód.

Przekazanie Państwa danych następować również będzie wobec podmiotu odpowiedzialnego do wypłaty na Państwa rzecz należnego Państwu odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym wobec właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Państwa dane mogą zostać przekazane kancelariom prawnym obsługującym Firmę, bądź prowadzącym Państwa sprawę o wypłatę świadczenia odszkodowawczego przez podmiot odpowiedzialny.

Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej (przesyłka listowna polecona).

Państwa dane mogą być przekazane zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT Firmy, w tym administrującym systemy informatyczne wykorzystywane przez Firmę, bądź firmom telekomunikacyjnym, w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych.

Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego.

Firma nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia przez Firmę roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, bądź w celach obrony przed Państwa roszczeniami związanymi z umową,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, także po wykonaniu umowy (bądź jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu), do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Informacja o Państwa prawach.

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (kiedy sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w jakiej się Państwo znaleźli) lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Firmą (adres podany na
wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Firmy, na ww. dane kontaktowe.

Podanie przez Państwa Firmie danych osobowych następuje dobrowolnie, tzn. iż nie obowiązują przepisy prawa, które zobowiązują Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest jednakże wymagane przez Firmę z uwagi na zawieranie lub zawarcie z Firmą umowy o świadczenie usługi związanej z dochodzeniem przez Firmę Państwa roszczeń odszkodowawczych, tzn. że w przypadku nieprzekazania przez Państwa naszej Firmie ww. danych osobowych, Firma nie będzie w stanie zawrzeć z Państwem umowy o świadczenie usług, jak i zrealizować ją na Państwa rzecz, bądź zrealizować ją prawidłowo. Firma wymaga podania przez Państwa danych, wskazanych w przekazywanym przez Firmę formularzu. W celu umożliwienia Firmie zrealizowanie na Państwa rzecz usługi, Firma wymaga w szczególności następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, informację o zdarzeniu z którego wynikła szkoda, w tym o doznanych przez Państwa krzywdach, bólu i cierpieniu, przebytych chorobach, będących konsekwencją zdarzenia, z którego wynikła szkoda, procesie leczenia i rekonwalescencji związanych ze zdarzeniem, z którego wynikła szkoda, poniesionych przez Państwa w związku ze szkodą kosztach, w tym kosztach leczenia, dojazdów, opieki osoby trzeciej, dane świadków zdarzenia, z którego wynikła szkoda, dane o wyrokach, w których zostali Państwo uznani za osoby poszkodowane, dane towarzystwa ubezpieczeniowego, które odpowiedzialne jest za naprawienie szkody, informacje o uzyskanych przez Państwa świadczeniach odszkodowawczych, związanych ze szkodą.

Profilowanie danych.

Firma nie wykorzystuje żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.