Sukces konferencji PIDiPO

Dnia 26 października w Katowicach odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych konferencja „Budowanie relacji interpersonalnych w pracy doradcy i pośrednika odszkodowawczego”. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli blisko dziewięćdziesięciu firm doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Osią tematyczną spotkania, które miało charakter szkoleniowy, było rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb osób poszkodowanych w wypadkach. W odróżnieniu jednak od wielu wcześniejszych imprez tego rodzaju wystąpienia nie koncentrowały się wokół zagadnień prawnych lecz psychologicznych i komunikacyjnych, dlatego też pojęciu zaspakajania potrzeb poszkodowanego nadano walor szerszy, aniżeli jedynie finansowy.

Obrady otworzył Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa witając licznie zgromadzonych gości. W części merytorycznej jako pierwsza wystąpiła Luiza Kulczycka – biegły sądowy i psycholog z doświadczeniami w pracy z osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych. W swoim wystąpieniu Luiza Kulczycka zwróciła szczególną uwagę na stan emocjonalny poszkodowanych, którzy doznali jedynie powierzchownych obrażeń, analizując poszczególne jednostki medyczne, różnice między nimi i częstotliwość ich występowania. Prelegentka wskazując na różnice pomiędzy PTSD, a typową reakcją na stres powypadkowy odniosła się do zagadnienia potrzeby leczenia i wyłącznie diagnostyki w zależności od tego z jaką sytuacją mamy do czynienia. W tym ostatnim przypadku podkreślono walor wpływania na samoświadomość reakcji poszkodowanego w okresie powypadkowym jako sposób pomocy niematerialnej.

Szczególnie żywe zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziło wystąpienie Tomasza Kammela, który skupił się na problematyce związanej z komunikacją i autoprezentacją. Szkolenie przeplatane warsztatami z udziałem uczestników dotyczyło nie tylko ogólnych zagadnień związanych z budowaniem relacji interpersonalnych, ale dotykało również tematyki ściśle osadzonej w realiach pracy pośrednika odszkodowawczego, w tym właściwej prezentacji usługi ze skupieniem się na potrzebach poszkodowanego, rozmowy o cenie, czy ograniczeń zdolności percepcji w sytuacji stresowej.

Jako ostatnia głos zabrała będąca trenerem biznesu Edyta Czarnecka. Prezentacja przybliżyła uczestnikom typologie klientów, bariery jakie mogą się pojawić w komunikacji z nimi oraz sposoby ich przełamywania. Druga część wystąpienia Edyty Czarneckiej koncentrowała się wokół pojęcia asertywności.

Ośmiogodzinne spotkanie przerywane dyskusjami w kuluarach uczestnicy zgodnie uznali za cenną inicjatywę. Można zatem liczyć, że PIDiPO będzie organizować kolejne podobnego rodzaju konferencje podnosząc tak wiedzę prawniczą swoich członków, jak i ich „kompetencje miękkie”.