Szybkie i wysokie odszkodowanie dla Klienta DRB

W toku postępowania likwidacyjnego w wyniki działań przeprowadzonych przez Centrum Odszkodowań DRB, Poszkodowana która uległa wypadkowi komunikacyjnemu otrzymała od Towarzystwo Ubezpieczeń odszkodowanie w wysokości 280 000,00 zł w zaledwie dwa miesiące. Ponadto w wyniku prac DRB na rzecz Klienta zostało przyznane także zadośćuczynienie za śmierć jego nienarodzonego dziecka, które było następstwem wypadku.

Do wypadku doszło w 2014 r. Sprawca szkody nie zachował należytej ostrożności podczas jazdy, w wyniku czego stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem, którego pasażerką była Poszkodowana. W wyniku tego zdarzenia Poszkodowana doznała mnogich wieloodłamowych złamań kończyn, ran szarpanych oraz urazu pęknięcia macicy. Następstwem wypadku były również utrata ciąży w 38 tygodniu oraz usunięcie macicy z przydatkami.

Sprawą uzyskania odszkodowania za obrażenia ciała oraz śmierć nienarodzonego dziecka (nasciturus) zajęło się Centrum Odszkodowań DRB, do którego zwróciła się Poszkodowana. Po zebraniu i skompletowaniu dokumentacji zostały wniesione roszczenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku tytułem zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel wydał decyzję o przyznaniu zaliczki w wysokości 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz zrefundował dodatkowe roszczenia w postaci kosztów leczenia, dojazdów oraz opieki osób trzecich. Firma DRB po otrzymaniu decyzji i po ponownym przeanalizowaniu akt szkody, wezwało Ubezpieczyciela do zakończenia procesu likwidacji szkody i zajęcie ostatecznego stanowiska z uwagi na fakt, iż nie było przesłanek do tego, aby Towarzystwo przedłużało likwidację przedmiotowej szkody.

Działania Pełnomocnika Poszkodowanej, tj. Centrum Odszkodowań DRB, doprowadziły do wydania kolejnej decyzji i pozyskania dopłaty w dla Poszkodowanej do obecnego zadośćuczynienia: 200 000 zł zadośćuczynienia za obrażenia ciała oraz 80 000 zł zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka.

Z doświadczenie Centrum Odszkodowań DRB wynika, że w wielu wypadkach Ubezpieczyciele uchylają się od wypłaty zadośćuczynienia za śmierć nienarodzonego dziecka. Powołują się wówczas na regulacje prawne, tzn. że według prawa nienarodzone dziecko nie jest osobą fizyczną, co uniemożliwia przyznanie świadczenia. Dlatego tak ważne w tej i innej tego typu sprawie jest kierowanie się wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2012 roku, który stwierdził, iż śmierć dziecka na etapie życia płodowego jest śmiercią człowieka, co uzasadnia dochodzenia zadośćuczynienia z art. 446 § 4 k.c. Sąd w swoim uzasadnieniu powołał się na Ustawę Zasadniczą. Rozważał przepisy kodeksu karnego, Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, jak również Prawo o aktach stanu cywilnego. Wszystkie te akty prawne wskazują jednoznacznie na fakt, iż nawet jeśli stopień ochrony prawnej człowieka jest zróżnicowany w zależności od etapu jego rozwoju, nie ulega wątpliwości, że od momentu poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem, a jego śmierć bez względu na to, na którym z etapów życia wystąpiła może stanowić przesłankę do dochodzenia roszczeń z art. 446 k.c. Osobami roszczącymi mogą być wszystkie osoby, które były związane emocjonalnie z przyszłym członkiem rodziny.

Łącznie na dzień dzisiejszy firma DRB uzyskała dla swojego Klienta kwotę w wysokości 280 000,00 zł. Na chwilę obecną trwają negocjacje ugodowe. Niemniej jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, iż spór trafi na drogę postępowania sądowego, gdyż Centrum Odszkodowań DRB widzi tam duże możliwości uzyskania jeszcze większego odszkodowania dla swojego Klienta.