Odszkodowanie z OC sprawcy

Celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz pewności uzyskania należnego odszkodowania, polskie przepisy nakładają na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Tak więc, każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo domagać się naprawienia doznanej szkody bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy.

W sytuacji zaistnienia szkody, której konsekwencją jest długotrwałe leczenie, bądź znaczny uszczerbek na zdrowiu, kwestią problematyczną dla poszkodowanego jest rekompensata finansowa. Jeżeli poszkodowany był ubezpieczony i posiadał polisę NNW – wówczas ubezpieczyciel wypłaci mu kwotę stosowną do tej, która została zawarta w umowie i odpowiada konkretnej szkodzie. Jednak sytuacja znacznie się komplikuje, jeżeli chcemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia. Wówczas niezbędna okazuje się pomoc ekspertów. Dlaczego?

1. Ubieganie się o odszkodowanie

Niezbędne jest wskazanie obszaru, w którym poszkodowany może dochodzić roszczeń. Przede wszystkim zadośćuczynienie oraz może też być to rekompensata za długie leczenie, które wymagało od poszkodowanego dodatkowych wydatków (koszty dojazdu do placówki medycznej, zakup leków lub opatrunków, koszty związane z rehabilitacją etc.). Jednak może to być także kwota odpowiadająca różnicy w zarobkach, gdy wskutek zdarzenia poszkodowany utracił pełną zdolność do pracy, a w związku z tym zmniejszyły się jego dochody i pogorszył się status ekonomiczny. W niektórych przypadkach poszkodowany ma prawo ubiegać się o przyznanie renty, która przeznaczona byłaby na pokrycie kosztów długotrwałego leczenia.

2. Kwota

Kolejnym, niezbędnym w dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy krokiem jest oszacowanie o jaką kwotę poszkodowany chce się ubiegać. Musi ona zostać bardzo precyzyjnie wskazana.

3. Umotywowanie

Przy dochodzeniu odszkodowania konieczne jest uargumentowanie roszczeń – np. skompletowanie dokumentacji medycznej oraz dokumentacja potwierdzająca bieżące wydatki związane m.in. z leczeniem. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z nią ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność odszkodowawczą za zdarzenie w takim zakresie, w jakim zostanie bezspornie udowodnione, iż Ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym, w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Natomiast odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za powstałą szkodę powstaje wówczas, gdy istnieje odpowiedzialność posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Generalnie w celu przyjęcia przez TU odpowiedzialności wymagane jest, aby szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu, jednakże za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu oraz podczas zatrzymania, postoju.

Ponadto kodeks cywilny wyłącza odpowiedzialność kierującego pojazdem i jego zakładu ubezpieczeń w sytuacjach gdy szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej, gdy nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub gdy nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu mechanicznego nie ponosi odpowiedzialności.

4. Za co zatem możesz domagać się odszkodowania?

Rodzaje roszczeń, które pomagamy uzyskać naszym Klientom i za które w świetle prawa przysługują osobom poszkodowanym z ubezpieczenia OC sprawcy wraz z podstawami prawnymi, to:

 1. Zwrot kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, lekarstw, itd.:
  W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
 2. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne
  W wypadkach przewidzianych sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
 3. Renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką, a także renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku.
  Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
 4. Jednorazowe świadczenie, które umożliwi przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej w przypadku inwalidztwa osoby poszkodowanej
  Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.
 5. Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia
  W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nigdy nie wyrządzono.
 6. Ponadto osoba poszkodowana może ubiegać się również o odszkodowanie za zniszczone podczas wypadku rzeczy – w myśl art. 361 kc.
 7. O zwrot utraconych zarobków mogą ubiegać się nie tylko zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Także pracujący na umowach zlecenia i o dzieło mają szansę na to świadczenie, o ile oszacują wspólnie z pracodawcą (zleceniodawcą), ile mogliby zarobić, gdyby nie przydarzył się wypadek.

Komu należy się odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Roszczenie odszkodowawcze przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym (m. in. pieszemu, rowerzyście, motocykliście, kierowcy, pasażerowi). O odszkodowanie po wypadku drogowym może ubiegać się każdy, kto nie przyczynił się w znacznym stopniu do zdarzenia. O świadczenie odszkodowawcze może ubiegać się także rodzina poszkodowanego, która na skutek wypadku straciła bliskiego. Roszczenie to nie przysługuje sprawcy wypadku.

Wypadek komunikacyjny nie musi przekreślać życiowych planów.

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji w kwestii o jakie odszkodowanie po wypadku drogowym możemy dla Ciebie zawalczyć.

W jaki sposób ubiegać się o zadośćuczynienie po stracie bliskiej osoby?

Śmierć osoby bliskiej to niezwykle trudna i indywidualna sprawa. Zasady przyznawania odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty reguluje Kodeks cywilny, bowiem zgodnie z jego zapisami, bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się o kilka rodzajów rekompensaty pieniężnej, tj.:

 • zwrot kosztów pogrzebu oraz innych nakładów pieniężnych poniesionych w związku ze śmiercią osoby bliskiej (koszty organizacji pochówku, zakupu i postawienia nagrobka, zakupu odzieży żałobnej, poczęstunku dla żałobników, ofiary za posługę kapłańską oraz za usługi transportowe).
 • koszty leczenia powypadkowego osoby zmarłej
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, które rekompensuje obecne i przyszłe straty materialne oraz niematerialne, jakich doznały lub mogą doznać bliscy osoby zmarłej. Pod uwagę bierze się w tym przypadku : wkład niematerialny, jaki zmarły wnosił dotychczas i mógł wnosić w przyszłości, np. czas poświęcany na zajmowanie się domem, opiekę nad chorym, wychowywanie dzieci itp. oraz wkład materialny czyli finansowy jaki zmarły wnosił dotychczas oraz mógłby wnosić w przyszłości do gospodarstwa domowego.

Zadośćuczynienie jest bowiem kwestią wypłacaną jednorazowo, które rekompensuje krzywdę moralną, doznaną w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Jest to odszkodowanie przyznawane za: stratę moralną, osamotnienie, ból, cierpienie po stracie, nadszarpnięcie prawa do życia w rodzinie oraz do miłości, a także komplikacje psychiczne związane z nieodwracalnym poczuciem straty.

5. Zdarzenie drogowe – co zrobić krok po kroku?

Jeśli zdarzy Wam się zdarzenie drogowe, możecie pod wpływem emocji zapomnieć, co należy zrobić. Oto pierwsze kroki, które należy wykonać:

 1. Sprawdzamy, czy nikomu nic się nie stało, jeśli sytuacja tego wymaga, udzielamy pierwszej pomocy i wzywamy karetkę.
 2. Robimy zdjęcie zaistniałej sytuacji – może być nawet takie zrobione telefonem komórkowym.
 3. Usuwamy z drogi elementy, które mogą zakłócać ruch na niej.
 4. Wzywamy policję, lub jeśli się na to nie zdecydujemy, bo jest to np. tylko kolizja drogowa, to spisujemy oświadczenie.
  Co powinno zawierać oświadczenie z miejsca zdarzenia?

  • datę zdarzenia,
  • dane sprawcy,
  • kategorię i numer prawa jazdy,
  • dane ubezpieczyciela,
  • numer polisy
  • opis okoliczności,
  • opis uszkodzeń pojazdów,
  • podpisy i dane uczestników oraz świadków zdarzenia,
  • jednoznacznie wskazujące sprawcę kolizji.
 5. Kolejny krok to zgłoszenie swojej szkody do Ubezpieczyciela – jeśli nie chcesz sam tego robić, pomożemy i tym samym uzyskamy stosowne odszkodowanie.