Odszkodowanie z OC sprawcy

Celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz pewności uzyskania należnego odszkodowania, polskie przepisy nakładają na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Tak więc, każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo domagać się naprawienia doznanej szkody bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy.

W sytuacji zaistnienia szkody, której konsekwencją jest długotrwałe leczenie, bądź znaczny uszczerbek na zdrowiu, kwestią problematyczną dla poszkodowanego jest rekompensata finansowa. Jeżeli poszkodowany był ubezpieczony i posiadał polisę NNW – wówczas ubezpieczyciel wypłaci mu kwotę stosowną do tej, która została zawarta w umowie i odpowiada konkretnej szkodzie. Jednak sytuacja znacznie się komplikuje, jeżeli chcemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia. Wówczas niezbędna okazuje się pomoc ekspertów. Dlaczego?

1. Ubieganie się o odszkodowanie

Niezbędne jest wskazanie obszaru, w którym poszkodowany może dochodzić roszczeń. Przede wszystkim zadośćuczynienie oraz może też być to rekompensata za długie leczenie, które wymagało od poszkodowanego dodatkowych wydatków (koszty dojazdu do placówki medycznej, zakup leków lub opatrunków, koszty związane z rehabilitacją etc.). Jednak może to być także kwota odpowiadająca różnicy w zarobkach, gdy wskutek zdarzenia poszkodowany utracił pełną zdolność do pracy, a w związku z tym zmniejszyły się jego dochody i pogorszył się status ekonomiczny. W niektórych przypadkach poszkodowany ma prawo ubiegać się o przyznanie renty, która przeznaczona byłaby na pokrycie kosztów długotrwałego leczenia.

2. Kwota

Kolejnym, niezbędnym w dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy krokiem jest oszacowanie o jaką kwotę poszkodowany chce się ubiegać. Musi ona zostać bardzo precyzyjnie wskazana.

3. Umotywowanie

Przy dochodzeniu odszkodowania konieczne jest uargumentowanie roszczeń – np. skompletowanie dokumentacji medycznej oraz dokumentacja potwierdzająca bieżące wydatki związane m.in. z leczeniem. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z nią ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność odszkodowawczą za zdarzenie w takim zakresie, w jakim zostanie bezspornie udowodnione, iż Ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym, w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Natomiast odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za powstałą szkodę powstaje wówczas, gdy istnieje odpowiedzialność posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Generalnie w celu przyjęcia przez TU odpowiedzialności wymagane jest, aby szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu, jednakże za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu oraz podczas zatrzymania, postoju.

Ponadto kodeks cywilny wyłącza odpowiedzialność kierującego pojazdem i jego zakładu ubezpieczeń w sytuacjach gdy szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej, gdy nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego lub gdy nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą posiadacz pojazdu mechanicznego nie ponosi odpowiedzialności.