Odszkodowania za błędy medyczne

Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego. Bardzo często poszkodowani, starający się samodzielnie o wypłatę rekompensaty finansowej z tego tytułu spotykają się z trudnośniami wynikającymi z dużej złożoności przepisów prawa. Pomoc doświadczonych ekspertów, którzy dla swoich Klientów niejednokrotnie uzyskiwali już wysokie odszkodowania za błędy medyczne, jest nieoceniona.

Pomoc – dla kogo?

Jeżeli ucierpiałeś w wyniku popełnionego błędu medycznego, które jest następstwem niezgodnego z wiedzą medyczną postępowania lekarza, wówczas masz szansę na uzyskanie z nami świadczeń: odszkodowania i zadośćuczynienia.

W postępowaniu i uznaniu uszczerbku jako efekt nieprawidłowości w sztuce lekarskie oprócz niezgodności postępowania lekarza z wiedzą medyczną brane są pod uwagę także inne okoliczności, m.in.: wina nieumyślna (niedbalstwo, lekkomyślność, brak racjonalności w postępowaniu), ujemny skutek zaistniałych nieprawidłowości, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a jego ujemnym skutkiem, który doprowadził do obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta.

Do najczęstszych błędów medycznych należą:

  • zakażenie WZW lub gronkowcem typu szpitalnego,
  • błąd w czasie operacji,
  • błędnie postawiona diagnoza.

Podstawy ubiegania się o rekompensatę i zadośćuczynienie

Podejmując się współpracy z Klientem pozostajemy w gotowości do ubiegania się na drodze prowadzonego postępowania o wypłatę rekompensaty finansowej za nieprawidłowości mające miejsce na wszystkich etapach leczenia. Do tych, które najczęściej stanowią podstawę roszczeń zgłaszanych przez osoby poszkodowane należą:

  • nieprawidłowa diagnoza,
  • zaniechanie w leczeniu,
  • zaniechanie w diagnozie,
  • nieprawidłowe leczenie.

Podstawą do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny jest możliwość jego udowodnienia. W takim celu konieczna jest fachowa dokumentacja z opisem nieprawidłowej diagnozy lub opinia o źle wykonanej operacji. Jeżeli osoba poszkodowana nie będzie w stanie udowodnić nieprawidłowych działań lekarza, dochodzenie rekompensaty będzie znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe. Dlatego tak ważne jest pozostawienie prowadzenia sprawy w rękach ekspertów.

W celu szybkiego zgłoszenia błędu medycznego pomagamy naszym Klientom w pełni profesjonalnie i sprawnie udokumentować szkodę i w dalszym etapie właściwie poprowadzić sprawę.

Naszym Klientom pomagamy kompletować dokumentację, prowadzić postępowanie przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania Zdarzeń Medycznych i później właściwie w ich imieniu egzekwować odszkodowanie.