Odszkodowania dla rolników

Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach w gospodarstwach rolnych.

O świadczenia finansowe w postaci odszkodowania dla rolników mogą ubiegać się osoby, które wskutek nagłego zdarzenia uległy wypadkowi podczas wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Warunkiem jest wystąpienie przyczyn zewnętrznych, które stały się inicjatorem zdarzenia. W ramach świadczonej obsługi oraz udzielanego wsparcia pomagamy również osobom, które pozostawały w związku z wykonywaniem czynności (prowadzenie gospodarstwa):

  • na terenie gospodarstwa będącego własnością osoby ubezpieczonej bądź też miejscem jej codziennej pracy;
  • na terenie gospodarstwa domowego, które wchodzi w skład należącego do ubezpieczonego gospodarstwa rolnego;
  • w drodze do gospodarstwa (z domu lub mieszkania osoby ubezpieczonej);
  • w drodze z gospodarstwa (do domu lub mieszkania ubezpieczonego);
  • w drodze do miejsca pracy lub też w drodze powrotnej (jeżeli ubezpieczony/poszkodowany nie jest właścicielem gospodarstwa);
  • podczas realizowania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, ale mających miejsce poza terenem samego gospodarstwa.

Z ubezpieczenia OC wypłacane są również rekompensaty finansowe z tytułu szkody, którą ponosi nie tylko właściciel gospodarstwa, ale również osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również osoby pracujące na ternie gospodarstwa oraz wykonujące czynności związane z jego prowadzeniem.

Odszkodowania dla rolników przysługują za szkody, których następstwem jest:

  • śmierć,
  • trwałe uszkodzenie ciała (kalectwo),
  • rozstrój zdrowia bądź też jego znaczna utrata,
  • uszkodzenie lub całkowite zniszczenie mienia.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym zabezpieczeniem, które – podobnie jak zawodowi kierowcy pojazdów – powinni posiadać wszyscy właściciele gospodarstw.

Odszkodowania dla rolników najczęściej dotyczą jednak sytuacji, kiedy wskutek zaistniałej w wyniku nagłego zdarzenia szkody, poszkodowany poniósł śmierć lub też uległ trwałemu uszkodzeniu ciała. Nasi pracownicy prowadzą także sprawy, których przedmiotem są rekompensaty finansowe za zniszczone mienie.

Pakietem standardowego ubezpieczenia OC (obowiązkowego dla właścicieli gospodarstw) objęte są zarówno pojazdy wolnobieżne należące do właściciela gospodarstwa, jak również inne maszyny. Ubezpieczenie pozwoli także na pokrycie kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez pracowników, które są rezultatem ruchu pojazdów należących do rolnika.