Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Śmierć bliskiej osoby niesie ze sobą negatywne konsekwencje, zarówno psychiczne jak i materialne. Zupełnie nowa sytuacja wymaga od człowieka elastyczności, przystosowania się do zmian fizycznych oraz emocjonalnych.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Pod względem prawnym – odszkodowanie i zadośćuczynienie są to dwa różne pojęcia i osoba poszkodowana oraz jej bliscy mogą się ubiegać o oba świadczenia. Mówiąc najprościej, o odszkodowanie możemy ubiegać się wtedy, kiedy poszkodowana osoba poniosła szkody majątkowe/materialne.

O odszkodowanie mogą ubiegać się bliscy zmarłego w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej. Chodzi tutaj na przykład o brak środków na wychowanie dzieci, utrzymania gospodarstwa domowego oraz utratę pracy. Można starać się także o zwrot kosztów leczenia po utracie osoby bliskiej, które zostały poniesione na leczenie u psychiatry, psychologia by powrócić do lepszego stanu psychicznego. Osoby bliskie mogą także ubiegać się od towarzystwa ubezpieczeń sprawy o zwrot kosztów pogrzebu, stypy, wystawienia nagrobka, a także renty alimentacyjnej. O alimentację mogą zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wypłacane jest natomiast wtedy, kiedy poszkodowany poniósł szkody niematerialne, czyli duchowe, emocjonalne oraz psychiczne.

Kto może zgłosić się po świadczenia?

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim, uzyskać stosowne zadośćuczynienie między innymi za:

 • cierpienie i szkodę psychiczną, które są następstwem ciężkich obrażeń ciała oraz śmierci osoby bliskiej,
 • poczucie osamotnienia, bólu, tęsknoty i żalu,
 • pogorszenie zdrowia psychicznego,
 • pogorszenie sytuacji finansowej,
 • zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny.

O świadczenie mogą starać się poszkodowani określani jako „najbliżsi członkowie rodziny”. Należą do nich małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci. Czasami zdarzają się jednak sytuacje niejasne – po odszkodowanie zgłaszają się również takie osoby, które nie są oficjalnie członkami rodziny, ale pozostawały w zażyłych relacjach ze zmarłym. W szczególnych sytuacjach zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może być również wypłacone:

 • konkubentom,
 • dziadkom,
 • macochom i ojczymom,
 • rodzeństwu przyrodniemu,
 • dzieciom przyjętym na wychowanie przez rodziców zastępczych.

Ich rzeczywiste powiązania emocjonalne są orzekane na podstawie analizy dokonywanej między innymi przez sąd.

Kryteria wysokości świadczenia

Jeżeli w wyniku wyrządzonej szkody zdrowie i ciało pokrzywdzonej/pokrzywdzonego zostało uszkodzone/uległo pogorszeniu, sąd może przydzielić jej pewną kwotę pieniędzy w ramach zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej jest świadczeniem jednorazowym pieniężnym, mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od wielu czynników, m.in.:

 • rozmiaru poniesionej krzywdy,
 • stopnia pokrewieństwa,
 • siły więzi emocjonalnej/duchowej pomiędzy zmarłym a poszkodowanym.

Nie istnieje jednak taka kwota pieniężna, która jest w stanie w całości zrekompensować poniesioną stratę, ale warto ją zmaksymalizować o co potrafią zadbać specjaliści.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby obejmuje wszystkie cierpienia doznane przez poszkodowanego, a także te, które będzie on odczuwał w przyszłości. Jest świadczeniem osobistym, tzn. że przynależne jest poszkodowanemu. Sądowe ubieganie się o jego wypłacenie pozwala na uzyskanie nawet wielokrotnie wyższych kwot. Jeżeli zmarła była głównym lub jedynym żywicielem rodziny oraz zapewniała jej byt ekonomiczny, pozyskanie kwoty może pomóc między innymi w:

 • pokryciu kosztów leczenia psychiatrycznego/psychologicznego poszkodowanego,
 • pokryciu kosztów leczenia pozostałych, chorych członków rodziny.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby jest świadczeniem bardzo zindywidualizowanym, a co za tym idzie, dla poszkodowanego, nieznającego prawnych aspektów, może być ciężkie do oszacowania. W związku z tym, ubiegając się o jego wypłatę warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Weryfikując sprawę, nasi specjaliści wezmą pod uwagę wszystkie istotne czynniki, mogące mieć wpływ na jego wysokość.

Dowiedz się więcej i napisz do nas >>