uzyskana kwota: 65 000 PLN –
poszkodowany kierowca

  • Proponowana kwota: 10 000 PLN
  • Uzyskana kwota: 65 000 PLN
  • Typ zdarzenia: wypadek komunikacyjny – poszkodowany kierowca
  • Data zdarzenia: 2014 r.

Do Spółki DRB zgłosiła się Klientka, która doznała obrażeń wewnętrznych w następstwie najechania jej przez pojazd. Do wypadku doszło podczas zabawy, gdy Poszkodowana usiadła na masce samochodu, a następnie spadła z niej, w następstwie czego została najechana przez przedmiotowy pojazd doznając wielonarządowych obrażeń. Szkoda została zgłoszona w zakładzie ubezpieczeń. Pierwotnie Ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności za szkodę, wskazując iż wyłączną winę za zdarzenie ponosi Poszkodowana, która podróżując niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, siedząc na masce samochodu spadła z niej, doznając urazów ciała. Towarzystwo Ubezpieczeń powołując się na wyłączną winę Poszkodowanej oddaliło wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania na jej rzecz.

W wyniku podjętych działań, odpowiedzialność została przyjęta, jednakże ubezpieczyciel zastosował 90% przyczynienia Poszkodowanej do szkody. Na rzecz naszej Klientki przyznana została kwota 10 000 zł zadośćuczynienia, pomniejszona o przyczynienie. Do wypłaty pozostała zatem kwota 1 000 zł. W wyniku kolejnych działań DRB na drodze polubownej DRB doprowadzić do zmniejszenia przyczynienia do 70%.

Finalnie na rzecz Poszkodowanej przyznana została kwota 65 000 zł, pomniejszona o ustalone przyczynienie.

Zobacz inne zrealizowane sprawy przez DRB >>