Wypadek i co dalej?

Co roku w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków drogowych oraz kilkuset tysięcy kolizji drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach życie straciło 4,5 tyś osób, a ponad 55 tyś odniosło obrażenia. Dane oficjalne nie obejmują jednakże tych zdarzeń do których nie była wzywana policja, a uczestnicy doznali z pozoru nie groźnych obrażeń. Statystyki są alarmujące, dlatego warto wiedzieć co zrobić kiedy sami zostaniemy poszkodowani w wypadku lub w jego konsekwencji stracimy osobę bliską.

Najważniejszym etapem ubiegania się o odszkodowanie jest właściwe przygotowanie dokumentacji potwierdzającej zarówno samo zdarzenie jak i jego następstwa. W każdym przypadku kiedy w wyniku zdarzenia są osoby ranne, na miejsce zdarzenia koniecznie należy wezwać policję, która sporządzi dokumentację. Dokumentacja w postaci notatki policyjnej w sposób znaczny ułatwi dochodzenie odszkodowania. W przypadku gdy w wyniku zdarzenia nie ma osób rannych, wymagających pomocy medycznej, koniecznym jest spisanie danych sprawcy zdarzenia, danych zakładu ubezpieczeń oraz numeru polisy OC, a także wymienienie z imienia i nazwiska wszystkich uczestników kolizji. Pamiętajmy, że niektóre następstwa wypadku mogą ujawnić się kilka dni po zdarzeniu, dlatego tak istotnym jest odnotowanie wszystkich osób biorących udział w zdarzeniu. Pamiętajmy także, aby po każdej wizycie lekarskiej zabezpieczyć kserokopię historii choroby celem udokumentowania zakładowi ubezpieczeń następstw zdarzenia. Ubezpieczyciel ma obowiązek refundacji wszelkich kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację, w tym celu niezbędne będzie przedłożenie oryginałów faktur i paragonów. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w kodeksie cywilnym to na osobie poszkodowanej spoczywa obowiązek udowodnienia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń.

Zebraną dokumentację należy przekazać do zakładu ubezpieczeń w którym sprawca posiadał wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć nasze roszczenia i zająć stanowisko w sprawie wypłaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, a jeżeli wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do zajęcia stanowiska nie jest możliwe we wskazanym wyżej terminie, proces likwidacji może zostać wydłużony do maksymalnie 90 dni. W każdym jednak przypadku zakład ubezpieczeń ma obowiązek zachowania należytej staranności w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia oraz wysokości należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia.W Polsce obok Rzecznika Ubezpieczonych nie ma podmiotu zainteresowanego zwiększaniem świadomości obywateli co do ich uprawnień w zakresie dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia z polis umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Z reguły uczestnicy wypadku uzyskują odszkodowanie z polisy NNW, którego wysokość uzależniona jest sumy ubezpieczenia w polisie i w zależności od wysokości opłacanej składki wynosi od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Wiedzieć trzeba, że otrzymanie odszkodowania z polisy NNW w żaden sposób nie ogranicza uprawniania do dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

W chwili obecnej ponad połowa osób poszkodowanych w wypadkach nie wie, że może ubiegać się odszkodowanie od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela w zakresie OC, lub tego że wypłacona przez ubezpieczyciela kwota stanowi część należnego odszkodowania. Polski system prawny nie nakłada na ubezpieczyciela obowiązku informacyjnego jakie świadczenia należne będą w konkretnym przypadku, a jedynie rozpatrzenie i zajęcie stanowiska w odniesieniu do wniesionych roszczeń. Pomimo pozornych podobieństw w wypadkach komunikacyjnych, w różnych zdarzeniach w zależności od ich następstw możemy mieć do czynienia z różnym rodzajem należnych świadczeń. W polskim systemie prawnym kardynalną zasadą jest obowiązek pełnego naprawienia szkody. W praktyce znaczy to tyle, że ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania za wszelkie negatywne następstwa finansowe poniesione przez poszkodowanego ponad zadośćuczynienie, które ma celu zrekompensowanie szkody o charakterze niemajątkowym. Na wysokość zadośćuczynienia wpływ ma szereg czynników spośród których warto wskazać na takie jak: stopień uszczerbku na zdrowiu, wiek osoby poszkodowanej, utrudnienia w życiu prywatnym i zawodowym, stopień dolegliwości bólowych, zakres aktywności fizycznej itp.
Starając się o zadośćuczynienie bardzo istotne jest właściwe sprecyzowanie jego wysokości albowiem jest to świadczenie jednorazowe i w przypadku wypłacenia go zgodnie z roszczeniem poszkodowanego bardzo trudno będzie ubiegać się o podwyższenie uznanej kwoty.

Nierzadką praktyką ubezpieczycieli jest kuszenie poszkodowanych do szybkiego zakończenia postępowania poprzez zawarcie ugody, deklarując szybką wypłatę określonej kwoty w zamian za zrzeczenie się możliwości dochodzenia roszczeń w przyszłości. W takim przypadku warto na spokojnie przeanalizować ofertę ubezpieczyciela uważnie kalkulując wysokość poniesionych strat, gdyż w praktyce uwolnienie się od skutków prawnych ugody jest bardzo trudne i udaje się w nielicznych przypadkach, tylko na drodze sądowej. W przypadku wątpliwości co zasadności zawierania ugody lub sporu co do kwoty, ubezpieczyciel wyda decyzję uznaniową w sprawie. Uzyskana w drodze decyzji kwota będzie zapewne nieco niższa aniżeli w przypadku zawarcia ugody, ale nie zamyka drogi odwoławczej lub możliwości skierowania sprawy na drogę sądową.

Często bezpośrednio po zdarzeniu nie mamy możliwości ani siły do zajmowania się sprawami związanymi z odszkodowaniem, albowiem skupieni jesteśmy na leczeniu negatywnych następstw wypadków, rehabilitacji itp. Właśnie w tym celu ustawodawca wprowadził stosunkowo długie terminy przedawnienia tego typu roszczeń. W zależności od tego czy czyn sprawcy zakwalifikowany został jako wykroczenie czy przestępstwo, termin w którym możemy ubiegać się o odszkodowanie wynosi 3 lata lub 20 lat. Wyjątkiem od tej reguły są obrażenia doznane przez niepełnoletnich, w ty przypadku termin przedawnienia roszczeń nie może upłynąć szybciej niż 2 lata od uzyskania przez nich pełnoletności.

Pamiętajmy, zdrowie i życie to dobra osobiste podlegające szczególnej ochronie, nawet jeśli sprawca wypadku komunikacyjnego zbiegł z miejsca zdarzenia lub wbrew powszechnemu obowiązkowi nie wykupił polisy OC i tak możesz starać się o odszkodowanie. W takim przypadku podmiotem odpowiedzialnym za skutki zdarzenia w postaci uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Często zdarza się, że wspomnienie wypadku jest zbyt wielką traumą dla poszkodowanych, chcąc zapomnieć o przykrych zdarzeniach nie mają siły ani chęci angażować się w sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań. W takim przypadku warto sprawdzić ofertę wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych, które działając na bazie pełnomocnictwa, pomogą zebrać konieczne dokumenty, ustalą podmiot odpowiedzialny za skutki zdarzenia oraz właściwie sprecyzują i udokumentują roszczenie. Korzystając z usług kancelarii odszkodowawczych poszkodowani nie muszą ponosić z góry żadnych kosztów, gdyż wynagrodzenie to uzależnione jest od sukcesu w sprawie. Dla poszkodowanych, którzy nie są w stanie wyłożyć pieniędzy na prowadzenie postępowania to właśnie ich pomoc jest najlepszym sposobem na uzyskanie należnego odszkodowania. Ubezpieczyciele często skrzętnie korzystają ze swojej dominującej pozycji, dysponując środkami, zapleczem prawników odmawiają wypłat lub znacznie je zaniżają. Profesjonalny pełnomocnik jest w stanie właściwie udokumentować roszczenie, a także podjąć negocjacje z ubezpieczycielem występując w roli partnera do rozmów dla zakładu ubezpieczeń. Wybierając kancelarię odszkodowawczą najważniejsza jest wiarygodność i profesjonalizm pełnomocnika, warto sprawdzić przed podpisaniem umowy czy dana firma gwarantuje obsługę w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową. Warto również sprawdzić czy wybrana firma posiada zgłoszenie zbioru bazy danych do Głównego Inspektora Danych Osobowych, tylko wtedy mają Państwo pewność, że Państwa jakże wrażliwe dane przetwarzane są w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.

Źródło: Moto WP – pełen artykuł tutaj >>